Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Hội nghị công chức, người lao động năm 2020

Bài đăng vào lúc: 09:18:00, ngày: 21/01/2020 GMT +7


Thực hiện Công văn số 732/UBND-KT ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động năm 2020 và Hướng dẫn số 01/HD-CĐVC ngày 25/12/2019 của Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; Chiều ngày 17/01/2020, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2020.
Đoàn chủ tịch của Hội nghị, có đồng chí Lê Hoàng Nghi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Đặng Thu Hương, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch công đoàn cơ sở Sở Tài chính. 

Hình 01: Đoàn Chủ tịch
Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan năm 2019; Báo cáo công khai tài chính năm 2019 và dự toán kinh phí năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.
Trong năm 2019, toàn thể công chức, người lao động Sở Tài chính đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác chuyên môn cũng như các mặt công tác khác và đã đạt một số kết quả nổi bật như: thu ngân sách địa phương vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả đúng chế độ quy định và dự toán được HĐND tỉnh giao, cụ thể: tổng thu ngân sách 13.431.829 triệu đồng, vượt 34,4% so dự toán năm và tăng 49,2% so với năm 2018; tổng chi ngân sách địa phương thực hiện là 15.314.039 triệu đồng, vượt 8,4% dự toán năm và tăng 14,2% so với năm 2018. Tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành và đến nay công tác này đã đi vào nề nếp, các đơn vị chấp hành tốt việc quyết toán dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định. Qua thanh tra đã chấn chỉnh, hướng dẫn các đơn vị chấp hành tốt việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định và số tiền thu hồi nộp NSNN 284,809 triệu đồng. Công tác mua sắm tài sản theo phương thức tập trung đã góp phần đẩy mạnh tiết kiệm NSNN (1.318 triệu đồng), đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công. 
Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính được triển khai gắn với nhiệm vụ chuyên môn và đạt kết quả tốt, cụ thể: trình UBND tỉnh ban hành 26 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, đáp ứng yêu cầu quản lý của địa phương và góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngân sách nhà nước; Hoàn thành chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở đã hoàn thành theo Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh phê duyệt; tinh giản biên chế đạt 43% (3/7) so với năm 2015 và sẽ hoàn thành tinh giản biên chế theo lộ trình UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2021. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện công tác sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất từ 169 đơn vị sự nghiệp công lập còn 137 đơn vị (giảm 32 đơn vị)  theo Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh; Triển khai và đưa vào vận hành thành công: phần mềm Hệ thống quản lý tiền lương cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và huyện thực hiện qua cổng Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước tỉnh; phần mềm kê khai giá trực tuyến tại địa chỉ http:Nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất, giữ vững mối quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền và tổ chức đoàn thể; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần làm chủ của công chức, người lao động.Vì vậy, năm 2019 Sở Tài chính đã đạt được các chỉ tiêu như sau: 
- Phong trào “An toàn về an ninh, trật tự” xếp loại: xuất sắc.
- Đảng bộ xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Về chính quyền: Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhận xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Về công đoàn xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen.
- Chi đoàn thanh niên xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Năm 2019, Sở Tài chính được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng ba.
Trên cơ sở những những kết quả đạt được năm 2019, Hội nghị cũng đề ra mục tiêu phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020. Theo đó, Sở tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành, các địa phương phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu ngân sách năm 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh giao; tiếp tục tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách, tài sản nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp…cùng các nhiệm vụ tài chính khác.
Hình 02: Toàn cảnh Hội nghị Công chức, người lao động năm 2020 của Sở Tài chính

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, đồng chí Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở và các Lãnh đạo Sở đã trao Bằng khen của UBND cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020.
 
Hình 03: Đ/c Lê Hoàng Nghi trao bằng khen cho 05 tập thể lao động xuất sắc năm 2019
 
Hình 04: Đ/c Đặng Thu Hương, Phó Giám đốc Sở trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.
 
 
Hình 05: Đ/c Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.
 
 
Hình 06: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Sở trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Cũng tại Hội nghị, toàn thể công chức, người lao động Sở Tài chính đã tín nhiệm bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2021 đối với các đồng chí Nguyễn Công Danh, Phó Chánh thanh tra Sở, Tô Hiếu Toàn, Phó Chánh Văn phòng Sở và Nguyễn Hà Nghĩa, chuyên viên phòng Quản lý ngân sách, Bí thư Chi Đoàn.
 
Hình 07: Đ/c Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở trao hoa cho Ban Thanh tra nhân dân.
T
Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Lê Hoàng Nghi - Giám đốc Sở Tài chính đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả mà công chức, người lao động Sở Tài chính đã đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mà tập thể Sở cần tổ chức thực hiện trong năm 2020, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020./. 
Hình 08: Đ/c Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở phát biểu tổng kết Hội nghị.

 
Hình 09: Đ/c Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở và đ/c Đặng Thu Hương, Chủ tịch công đoàn cơ sở Sở Tài chính kết giao ước thi đua với sự chứng kiến của Lãnh đạo các phòng.
Hình 10: Tập thể công chức Sở Tài chính

Trần Thị Quỳnh Như