In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu và giải pháp chủ yếu trong 06 tháng cuối năm 2023

Bài đăng vào lúc: 15:09:00, ngày: 12/07/2023 GMT +7


              Sáng ngày 07/7/2023, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu và giải pháp chủ yếu trong 06 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có: đồng chí Nguyễn Thành Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị; đồng chí Đặng Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Sở và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Sở Tài chính.
 
 
Đồng chí Đặng Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở trình bày báo cáo


Hội nghị đã thông qua báo cáo Sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu và giải pháp chủ yếu trong 06 tháng cuối năm 2023. Trong 06 tháng đầu năm 2023, thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên; giữ vững đoàn kết thống nhất trong nội bộ, đặc biệt là công tác chính trị tư tưởng của công chức. Chỉ đạo các Chi bộ sinh hoạt thường kỳ hàng tháng các Chi bộ phổ biến một số nội dung tuyên truyền theo bản tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đảng ủy Sở đã chỉ đạo các Chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hang tháng gắn với nhiệm vụ được giao. Các Chi bộ sinh hoạt chuyên đề trong tháng, nội dung sinh hoạt phong phú phù hợp với nhiệm vụ của từng Chi bộ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. 
 
 
Đồng chí Nguyễn Thành Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Trong 06 tháng đầu năm 2023 đã triển khai tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng, tuyên truyền các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương; kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (khóa XIII), việc tổ chức phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XIII); kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện  Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tính; nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đảng ủy Sở đã triển khai thực hiện chuyên đề 2023“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Tuyên truyền kết quả 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phổ biến tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương Đảng Khóa XIII; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức để công chức, đảng viên nhận thức rõ về diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ của công chức, đảng viên trong phòng chống dịch Covid 19 và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới; công chức, đảng viên đồng lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch quyết liệt của Đảng, Nhà nước và địa phương. 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Sở Tài chính đã chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, ước thực hiện tổng thu ngân sách (chưa kể thu chuyển nguồn, thu bổ sung cân đối, bổ sung mục tiêu) 5.792.322 triệu đồng, đạt 42,4% so với dự toán, bằng 76,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có 10/17 khoản thu chiếm tỷ trọng 33% dự toán thu nội địa, ước thực hiện đạt và vượt 50% dự toán HĐND tỉnh giao. Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 8.213.049 triệu đồng, đạt 43,9% so với dự toán, bằng 101% so với cùng kỳ.

Công tác phê duyệt quyết toán và thẩm tra dự án hoàn thành, đã thực hiện 68 dự án, với giá trị quyết toán là 1.534 tỷ đồng và giảm so với chủ đầu tư đề nghị quyết toán là 1,4 tỷ đồng. 
Công tác quản lý, mua sắm tài sản công đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn, cụ thể: Thực hiện đấu thầu qua Hệ thống mạng quốc gia 01 gói thầu mua sắm tập trung với giá trị trúng thầu là 4.861 triệu đồng, giảm so với giá trị dự toán được duyệt là 50 triệu đồng; tham mưu UBND tỉnh: phê duyệt bổ sung và thay đổi phương án sắp xếp, xử lý 148 cơ sở nhà đất của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tại Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 01/02/2023; bán đấu giá thành công 03 cơ sở nhà, đất với số tiền nộp vào NSNN 48,02 tỷ; quyết định mua sắm 22 xe ô tô  và thanh lý 04 xe ô tô. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về giá đối với 33 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp: Hoàn thành Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2022 tại 4/4 DNNN theo kế hoạch phê duyệt của UBND tỉnh; thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt đối với 05 Công ty TNHH do nhà nước làm chủ sở hữu: Quỹ tiền lương, thù lao tiền thưởng của Kiểm soát viên; Kết quả tài chính, xếp loại DNNN và kết quả hoạt động của Người quản lý DNNN năm 2022; Kết quả tài chính, xếp loại doanh nghiệp có vốn nhà nước và kết quả hoạt động của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại 03 doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối năm 2022; trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 26/5/2023 về triển khai thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (giai đoạn 2024-2025). 
Công tác thanh tra Tài chính thực hiện theo kế hoạch đã phê duyệt, trong 6 tháng đầu năm 2023 đã tiến hành 02/4 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2023. Thông qua công tác thanh tra, kiến nghị Trường kiểm điểm rút kinh nghiệm và có biện pháp chấn chỉnh, chấm dứt ngay những khuyết điểm, tồn tại trong việc xây dựng, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và hạch toán các nguồn kinh phí.
Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính và ứng dụng CNTT được triển khai gắn với nhiệm vụ chuyên môn và đạt kết quả tốt. Trong đó: đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công sản; tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến cho các cơ quan, đơn vị hơn 913 hồ sơ (không có hồ sơ trả trực tiếp). Đồng thời, vận hành tốt các phần mềm: Quản lý tiền lương; Chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính, Quản lý ngân sách, Cơ sở dữ liệu giá địa phương,…

Trên cơ sở những những kết quả công tác xây dựng đảng đạt được trong 6 tháng đầu năm, Hội nghị cũng đề ra nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị đã thảo luận và tham gia nhiều ý kiến về công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu và đề xuất các giải pháp chủ yếu trong 06 tháng cuối năm 2023. Kết thúc Hội nghị, đ/c Nguyễn Thành Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà toàn thể công chức, đảng viên Sở đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời, nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023./. 
Quang cảnh Hội nghị