In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Bài đăng vào lúc: 17:23:00, ngày: 10/07/2023 GMT +7


Sáng ngày 07/7/2023, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có: Ông Nguyễn Thành Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị; bà Đặng Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Sở và toàn thể công chức, người lao động của Sở Tài chính.
 
  
Ông Nguyễn Thành Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Báo cáo Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Tài chính đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, ước thực hiện tổng thu ngân sách (chưa kể thu chuyển nguồn, thu bổ sung cân đối, bổ sung mục tiêu) 5.792.322 triệu đồng, đạt 42,4% so với dự toán, bằng 76,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có 10/17 khoản thu chiếm tỷ trọng 33% dự toán thu nội địa, ước thực hiện đạt và vượt 50% dự toán HĐND tỉnh giao. Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 8.213.049 triệu đồng, đạt 43,9% so với dự toán, bằng 101% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, hoàn thành thẩm tra, phê duyệt quyết toán 68 dự án, với giá trị quyết toán là 1.534 tỷ đồng và giảm so với chủ đầu tư đề nghị quyết toán là 1,4 tỷ đồng. 

Công tác quản lý, mua sắm tài sản công đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn, cụ thể: Thực hiện đấu thầu qua Hệ thống mạng quốc gia 01 gói thầu mua sắm tập trung với giá trị trúng thầu là 4.861 triệu đồng, giảm so với giá trị dự toán được duyệt là 50 triệu đồng; tham mưu UBND tỉnh: phê duyệt bổ sung và thay đổi phương án sắp xếp, xử lý 148 cơ sở nhà đất của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tại Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 01/02/2023; bán đấu giá thành công 03 cơ sở nhà, đất với số tiền nộp vào NSNN 48,02 tỷ; quyết định mua sắm 22 xe ô tô  và thanh lý 04 xe ô tô. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về giá đối với 33 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Về quản lý tài chính doanh nghiệp: Hoàn thành Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2022 tại 4/4 DNNN theo kế hoạch phê duyệt của UBND tỉnh; thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt đối với 05 Công ty TNHH do nhà nước làm chủ sở hữu: Quỹ tiền lương, thù lao tiền thưởng của Kiểm soát viên; Kết quả tài chính, xếp loại DNNN và kết quả hoạt động của Người quản lý DNNN năm 2022; Kết quả tài chính, xếp loại doanh nghiệp có vốn nhà nước và kết quả hoạt động của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại 03 doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối năm 2022; trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 26/5/2023 về triển khai thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (giai đoạn 2024-2025). 

Trong 6 tháng đầu năm 2023 đã tiến hành 02/4 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2023. Thông qua công tác thanh tra, kiến nghị Trường kiểm điểm rút kinh nghiệm và có biện pháp chấn chỉnh, chấm dứt ngay những khuyết điểm, tồn tại trong việc xây dựng, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và hạch toán các nguồn kinh phí.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính và ứng dụng CNTT được triển khai gắn với nhiệm vụ chuyên môn và đạt kết quả tốt. Trong đó: đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công sản; tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến cho các cơ quan, đơn vị hơn 913 hồ sơ (không có hồ sơ trả trực tiếp). Đồng thời, vận hành tốt các phần mềm: Quản lý tiền lương; Chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính, Quản lý ngân sách, Cơ sở dữ liệu giá địa phương,…

Trên cơ sở những những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Hội nghị cũng đề ra nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch số 03/KH-STC ngày 19/01/2023 của Sở Tài chính.
 
 
Bà Lê Thị Bích Thi, Chánh Văn phòng trình bày Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ
công tác 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023


Dưới sự điều hành của Ban Lãnh đạo Sở, Hội nghị đã thảo luận và tham gia nhiều ý kiến. Trong đó, công chức và người lao động đã đóng góp ý kiến tham gia Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ Sở Tài chính năm 2023.
 
Ban Lãnh đạo Sở
 
 
Ông Lê Trung Hiếu, chuyên viên Phòng Quản lý giá và Công sản, Bí thư Đoàn thanh niên tham gia ý kiến tại Hội nghị.


Kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc Sở Tài chính ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà toàn thể công chức, người lao động Sở đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Thông qua đó, biểu dương 03 tập thể và 10 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2023 (trong đó có công tác cải cách hành chính). Đồng thời, nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mà tập thể Sở cần triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023./. 
 
 
Quang cảnh Hội nghị

Phan Thị Hồng Đức – Văn phòng Sở.