Cập nhật lúc: 09:09:09 07/01/2019

- QĐ số 130/QĐ-UBND - 10/01/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết
- 3851/QĐ-UBND - 24/10/2019: Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết 
- QĐ số 3639/QĐ-UBND - 09/10/2019 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định-N. Xem chi tiết  phụ lục 
- QĐ số 1337/QĐ-UBND ngày 18/04/2019  QĐ vv công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định.  Xem chi tiết
- QĐ số 3062/QĐ-UBND - 10/09/2018] Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bình Định.
Xem chi tiết
- QĐ số 3027/QĐ-UBND ngày 07/09/2018 Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết
- QĐ số 915/QĐ-UBND ngày 23/03/2018 của UBND tỉnh vv Công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. Xem chi tiết
- QĐ số 552/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh vv Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Xem chi tiết

- QĐ số 4975/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 vv Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Xem chi tiết
- QĐ số 1592/QĐ-UBND - 11/05/2016 của UBND tỉnh về việc Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Xem chi tiết
- QĐ số 1052/QĐ-UBND - 01/04/2016 của UBND tỉnh về việc công bố 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Định dưới hình thức "Sao y bản chính" Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Xem chi tiết  tại đây
- Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 18/3/2015 v/v công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính BĐ dưới hình thức "Sao y bản chính". Xem chi tiết tại đây
Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 8/10/2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây
- Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Định (Căn cứ theo Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 17/09/2009 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính). Xem chi tiết
 
STTTên thủ tục hành chính
I. Lĩnh vực: Quản lý giá và Công sản
1 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư. Xem chi tiết
2 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Xem chi tiết
3 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công. Xem chi tiết
4 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư. Xem chi tiết
5 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước. Xem chi tiết
6 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Xem chi tiết
7 Quyết định điều chuyển tài sản công. Xem chi tiết
8 Quyết định bán tài sản công. Xem chi tiết
9 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Xem chi tiết
10 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công. Xem chi tiết
11 Quyết định thanh lý tài sản công. Xem chi tiết
12 Quyết định tiêu huỷ tài sản công. Xem chi tiết
13 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại. Xem chi tiết
14 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công. Xem chi tiết
15 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê. Xem chi tiết
16 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết. Xem chi tiết
17 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc. Xem chi tiết
18 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án. Xem chi tiết
19 Mua quyển hóa đơn. Xem chi tiết
20 Mua hóa đơn lẻ. Xem chi tiết
21 Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản. Xem chi tiết
22 Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công. Xem chi tiết
23Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước
24Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên
25Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu
26Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh.  Xem chi tiết  . Tải về   
27Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. Tải về tại đây
28 Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất . Xem chi tiết
29Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội. Xem chi tiết
II. Lĩnh vực: Tin học và thống kê tài chính
Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. Tải về tài đây
***Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. Xem tại đây
1 Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). Tải về tại đây
2 Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). Tải về tại đây
3 Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). Tải về tại đây 
4 Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). Tải về tại đây 
5Đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính).Tải về tại đây
6 Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính).Tải về tại đây
III. Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp
1Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá Xem chi tiết tại đây
2Thủ tục lập, phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Xem chi tiết tại đây
3Thủ tục tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Xem chi tiết tại đây
4Thủ tục thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Xem chi tiết tại đây
5Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Xem chi tiết tại đây
6Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị thuộc địa phương Xem chi tiết tại đây
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến