Bạn đánh giá thế nào về những thông tin hỗ trợ từ Cổng thông tin Sở Tài Chính?

33.3%
16.7%
22.2%
27.8%