Bạn đánh giá thế nào về những thông tin hỗ trợ từ Cổng thông tin Sở Tài Chính?

34.4%
15.6%
18.8%
31.3%