Chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực thuộc quản lý (Lúc 07:25:16, ngày: 12/04/2016 GMT +7)

NGHỊ QUYẾT 07-NQ/TW NĂM 2016 VỀ CHỦ TRƯƠNG, GIẢI PHÁP CƠ CẤU LẠI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ NỢ CÔNG ĐỂ BẢO ĐẢM NỀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA AN TOÀN, BỀN VỮNG DO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG BAN HÀNH. Xem chi tiết Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/06/2017 Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ-TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về Chủ trương, giải pháp c...