Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1608/QĐ-UBND 14/05/2019 QĐ ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống quản lý tiền lương
5775/BTC-KBNN 11/03/2019 CV số 5775/BTC-KBNN - 21/05/2019 vv sửa đổi, bổ sung công văn số 2728/BTC-KBNN ngày 11/3/2019
85/UBND-TH 11/01/2017 Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Luật THTK, CLP năm 2016
75/2016/QĐ-UBND 19/12/2016 Quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
642/UBND-TH 02/03/2016 v/v giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
58/2015/QĐ-TTg 17/11/2015 QUYẾT ĐỊNH Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
2525/QĐ-UBND 20/07/2015 QĐ v/v phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của viên chức QL doanh nghiệp nhà nước năm 2014
20/2014/QĐ-UBND 31/07/2014 V/v ban hành quy hoạch mức vận động đóng góp, thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh
486/BTC-ĐT 10/01/2013 vv thời gian thực hiện thanh toán các nguồn vốn BS trong năm 2012

Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến