Các Luật ban hành (Lúc 16:20:00, ngày: 03/10/2018 GMT +7)

1. LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 2017. Xem tại đây 2. LUẬT QUẢN LÝ NỢ CÔNG 2017. Xem tại đây 3. LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG 2017. Xem tại đây 4. LUẬT THỦY LỢI 2017. Xem tại đây 5. LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC 2017. Xem tại đây

Nội dung các văn bản Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIV (Lúc 14:40:16, ngày: 10/08/2018 GMT +7)

1. Luật Quốc phòng;. Xem chi tiết 2. Luật An ninh mạng; Xem chi tiết 3. Luật Tố cáo; Xem chi tiết 4. Luật Cạnh tranh; Xem chi tiết 5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Xem chi tiết 6. Luật Đo đạc và bản đồ; Xem chi tiết 7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch. Xem chi tiết