Thông báo về việc phân công lĩnh vực phụ trách của các thành viên Ban Lãnh đạo Sở Tài chính (Lúc 10:38:37, ngày: 08/01/2019 GMT +7)

Thông báo về việc phân công lĩnh vực phụ trách của các thành viên Ban Lãnh đạo Sở Tài chính.  Xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính: bán, điều chuyển, thanh lý tài sản công (Lúc 15:34:47, ngày: 25/12/2018 GMT +7)

Công văn số 3232/STC-GCS ngày 21/12/2018 V/v hướng dẫn thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính: bán, điều chuyển, thanh lý tài sản công. Xem chi tiết

Thông báo danh sách các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh (Lúc 15:15:25, ngày: 26/07/2018 GMT +7)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 162/TB-UBND ngày 23/7/2018 về việc bổ sung danh sách các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh. Ngày 25/7/2018, Sở Tài chính ban hành Thông báo danh sách các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn t...

Sở Tài chính triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:  Bán Hồ sơ mời thầu điện tử được ký số qua mạng (Lúc 15:55:28, ngày: 08/06/2018 GMT +7)

Từ ngày 01/8/2018, Sở Tài chính chính thức triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:  Bán Hồ sơ mời thầu điện tử được ký số qua mạng Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu Mua Hồ sơ mời thầu qua mạng,  truy cập tại đây: http://dichvucong.binhdinh.gov.vn và làm theo hướng dẫn. Xem hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:  Bán Hồ sơ mời thầu điện tử được ký số qua mạng. Xem chi tiế...

Dịch vụ công trực tuyến của KBNN Bình Định (Lúc 14:59:47, ngày: 30/01/2018 GMT +7)

1. Kho bạc Nhà nước cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị sử dụng NSNN. Xem chi tiết 2. Thông tư số 133/2017/TT-BTC Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước./.   Xem chi tiết 3. Công văn số 30/KBBĐ-KSC ngày - 17/01/2018 của KBNN BÌnh Định  vv triển khai dịch vụ công trực tuyến KBNN. Xem chi tiết

Toàn văn nội dung các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV (Lúc 16:00:17, ngày: 06/09/2017 GMT +7)

DANH SÁCH Các văn bản Luật và Nghị quyết được thông qua tại  kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV   I. Thông qua 12 Luật, bao gồm 1. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được thông qua ngày 21/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. 2. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được thông qua ngày 20/6/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. 3. Luật Cảnh vệ được t...

Danh mục hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện kê khai giá thực hiện theo Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 và Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Bình Định (Lúc 11:33:03, ngày: 07/08/2017 GMT +7)

Danh mục hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện kê khai giá thực hiện theo Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 và Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh, có tổng số 31 loại hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện kê khai giá, cụ thể: 1. Xăng, dầu thành phẩm tiêu thụ nội địa ở nhiệt độ thực tế bao gồm: xăng động cơ (không bao gồm xăng máy bay), dầu hỏa, dầu điêzen, dầu mazut; 2...

Luật NSNN số 83/2015/QH13 và các văn bản có liên quan (Lúc 07:13:21, ngày: 09/05/2017 GMT +7)

Luật NSNN số 83/2015/QH13 và các văn bản có liên quan. Xem chi tiết

Luật phòng chống tác hại của thuốc lá (Lúc 07:45:56, ngày: 23/03/2017 GMT +7)

Luật số: 09/2012/QH13 : Luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Xem chi tiết

Hướng dẫn xử lý giao dịch dở dang trên hệ thống TABMIS phục vụ công tác khóa sổ quyết toán cuối năm 2016 (Lúc 10:38:56, ngày: 12/12/2016 GMT +7)

Hướng dẫn xử lý giao dịch dở dang trên hệ thống TABMIS phục vụ công tác khóa sổ quyết toán cuối năm 2016. Tải về