- Công khai kết quả giám sát tài chính và xếp loại doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2017. Xem chi tiết