THỐNG KÊ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH
 CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 8  NĂM 2014
           
TT Tên loại văn bản Ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung quy định
1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 36/2014/QĐ-TTg 18/06/2014 05/08/2014 Ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
2 Nghị định của Chính phủ 67/2014/NĐ-CP 07/07/2014 20/8/2014 Về một số chính sách phát triển thủy sản
3 Nghị định của Chính phủ 66/2014/NĐ-CP 04/07/2014 20/8/2014 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
4 Nghị định của Chính phủ 65/2014/NĐ-CP 01/07/2014 20/8/2014 Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
5 Nghị định của Chính phủ 64/2014/NĐ-CP 26/06/2014 15/8/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
6 Nghị định của Chính phủ 63/2014/NĐ-CP 26/06/2014 15/8/2014 Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
7 Nghị định của Chính phủ 59/2014/NĐ-CP 16/06/2014 01/08/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường
8 Nghị định của Chính phủ 56/2014/NĐ-CP 30/05/2014 20/8/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ
9 Nghị định của Chính phủ 58/2014/NĐ-CP 16/06/2014 05/08/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
10 Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 88/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT 04/07/2014 22/08/2014 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 
11 Thông tư liên tịch của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính 66/2014/TTLT-BQP-BTC 13/06/2014 15/08/2014 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 
12 Thông tư của Bộ Tài chính 89/2014/TT-BTC 07/07/2014 22/08/2014 Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp 
13 Thông tư của Bộ Tài chính 85/2014/TT-BTC 30/06/2014 15/08/2014 Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 
14 Thông tư của Bộ Tài chính 84/2014/TT-BTC 27/06/2014 11/08/2014 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 
15 Thông tư của Bộ Tài chính 81/2014/TT-BTC 24/06/2014 10/08/2014 Quy định về chế độ cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án vay vốn được cấp bảo lãnh chính phủ 
16 Thông tư của Bộ Tài chính 78/2014/TT-BTC 18/06/2014 02/08/2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 
17 Thông tư của Bộ Tài chính 76/2014/TT- BTC 16/06/2014 01/08/2014 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 
18 Thông tư của Bộ Tài chính 77/2014/TT- BTC 16/06/2014 01/08/2014 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 
19 Thông tư của Bộ Tài chính 75/2014/TT-BTC 12/06/2014 01/08/2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng 
20 Thông tư của  Bộ Nội vụ  03/2014/TT-BNV  19/6/2014 08/08/2014 Về việc sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 
21 Thông tư của  Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 21/2014/TT-BNNPTNT 26/06/2014 11/08/2014 Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
           
 
THỐNG KÊ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH
 CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 7  NĂM 2014
TT Tên loại văn bản Ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung quy định
1 Luật của Quốc hội 45/2013/QH13 29/11/2013 01/07/2014 Luật đất đai
2 Luật của Quốc hội 44/2013/QH13 26/11/2013 01/07/2014 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
3 Luật của Quốc hội 43/2013/QH13 26/11/2013 01/07/2014 Luật đấu thầu
4 Luật của Quốc hội 42/2013/QH13 25/11/2013 01/07/2014 Luật tiếp công dân
5 Nghị định của Chính phủ 53/2014/NĐ-CP 26/05/2014 15/07/2014 Quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động
6 Nghị định của Chính phủ 49/2014/NĐ-CP 20/05/2014 10/07/2014 Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu
7 Nghị định của Chính phủ 47/2014/NĐ-CP 15/05/2014 01/07/2014 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
8 Nghị định của Chính phủ 46/2014/NĐ-CP 15/05/2014 01/07/2014 Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
9 Nghị định của Chính phủ 45/2014/NĐ-CP 15/05/2014 01/07/2014 Quy định về thu tiền sử dụng đất
10 Nghị định của Chính phủ 44/2014/NĐ-CP 15/05/2014 01/07/2014 Quy định về giá đất
11 Nghị định của Chính phủ 43/2014/NĐ-CP 15/05/2014 01/07/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
12 Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ 71/2014/TTLT-BTC-BNV 30/05/2014 18/7/2014 Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước 
13 Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài chính và Bộ Lao động thương binh và xã hội 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 30/05/2014 15/7/2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
14 Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên môi trường và Ngân hàng nhà nước 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN 06/06/2014 22/7/2014 Hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm.
15 Thông tư của Bộ Tài chính 68/2014/TT-BTC 21/05/2014 04/07/2014 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 
16 Thông tư của Bộ Tài chính 58/2014/TTLT-BTC-BTP 08/05/2014 01/07/2014 Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của Trợ giúp viên pháp lý 
17 Thông tư của Bộ Tài chính 57/2014 /TT-BTC 06/05/2014 01/07/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 
18 Thông tư của Bộ Tài chính 54/2014/TT-BTC 24/04/2014 01/07/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 
19 Thông tư của Bộ Xây dựng 08/2014/TT-BXD 23/5/2014 08/07/2014 Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/05/2014 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.


 
THỐNG KÊ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH
 CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 6 NĂM 2014
TT Tên loại văn bản Ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung quy định
1 Chị thị của Thủ tướng Chính phủ 14/CT-TTg 2014  14/06/2014 14/06/2014 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước 2015,
2 Nghị định của Chính phủ 29/2014/NĐ-CP 10/04/2014 01/06/2014 Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
3 Nghị định của Chính phủ 18/2014/NĐ-CP 14/03/2014 01/06/2014 Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
4 Nghị định của Chính phủ 37/2014/NĐ-CP 05/05/2014 20/6/2014 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
5 Quyết định của Bộ Tài chính 1079/2014/QĐ-BTC  20/05/2014 01/06/2014 áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6 Thông tư của Bộ Tài chính 46/2014/TT-BTC 16/04/2014 01/06/2014 Quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá 
7 Thông tư của Bộ Tài chính 47/2014/TT-BTC 22/04/2014 06/06/2014 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại 
8 Thông tư của Bộ Tài chính 48/2014/TT-BTC 22/04/2014 10/06/2014 Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 
9 Thông tư của Bộ Tài chính 56/2014/TT-BTC 28/04/2014 14/06/2014 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá 
10 Thông tư của Bộ Tài chính 61/2014/TT-BTC 12/05/2014 27/06/2014 Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc 
11 Thông tư của Bộ Tài Nguyên và Môi trường 16/2014/TT-BTNMT 14/04/2014 02/06/2014 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
 
THỐNG KÊ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN TÀI CHÍNH CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 5 NĂM 2014
TT Tên loại văn bản Ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung quy định
1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 19/2014/QĐ-TTg 05/03/2014 18/05/2014 Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
2 Nghị định của Chính phủ 24/2014/NĐ-CP 04/04/2014 20/05/2014 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
3 Thông tư của Bộ Tài chính 38/2014/TT-BTC 28/3/2014 15/05/2014 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá 
4 Thông tư của Bộ Tài chính  35/2014/TT-BTC 21/3/2014 08/05/2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần.
5 Thông tư của Bộ Tài chính 32/2014/TT-BTC 11/03/2014 01/05/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại
6 Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 13/2014/TT-NHNN 18/04/2014 12/05/2014 Hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. 
7 Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 12/2014/TT-NHNN 31/03/2014 15/5/2014 Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh. 
8 Quyết định của Ngân hàng Chính sách xã hội 34/QĐ-HĐQT 26/4/2014 01/05/2014  
 
THỐNG KÊ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH TRONG QUÝ I NĂM 2014
TT Tên loại văn bản Ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung quy định
1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 12/2014/QĐ-TTg 27/01/2014 01/4/2014 Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành
2 Nghị định của Chính phủ 19/2014/NĐ-CP 14/03/2014 29/04/2014 Ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
3 Quyết định của Bộ Tài chính 328/QĐ-BTC 20/02/2014 20/02/2014 Về việc đính chính Thông tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ 
4 Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Công thương 26/2014/TTLT-BTC-BCT 18/02/2014 08/04/2014 Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương 
5 Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Tư Pháp 24/2014/TTLT-BTC-BTP 17/02/2014 10/4/2014 Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020 
6 Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Tư Pháp 14/2014/TTLT-BTC-BTP 27/01/2014 14/03/2014 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở 
7 Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT 24/01/2014 20/03/2014 Hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016” 
8 Thông tư của Bộ Tài chính 31/2014/TT-BTC 07/3/2014 24/04/2014 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 
9 Thông tư của Bộ Tài chính 28/2014/TT-BTC 25/02/2014 12/4/2014 Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương 
10 Thông tư của Bộ Tài chính 25/2014/TT-BTC 17/02/2014 15/04/2014 Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ 
11 Thông tư của Bộ Tài chính 21/2014/TT-BTC 14/02/2014 01/4/2014 Ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp 
12 Thông tư của Bộ Tài chính 10/2014/TT-BTC 17/01/2014 02/03/2014 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn 
13 Thông tư của Bộ Tài chính 08/2014/TT-BTC 15/01/2014 01/3/2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế 
14 Thông tư của Bộ Tài chính 07/2014/TT-BTC 14/01/2014 01/3/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 
15 Thông tư của Bộ Tài chính 05/2014/TT-BTC 21/02/2014 21/02/2014 Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ. 
16 Thông tư của Bộ Tài chính 02/2014/TT-BTC 02/01/2014 17/02/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
17 Thông tư của Bộ Tài chính 01/2014/TT-BTC 02/01/2014 01/3/2014 Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số 
18 Thông tư của Bộ Tài chính 04/2014/TT-BTC 02/01/2014 19/03/2014 Quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước