THỐNG KÊ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH
 CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 8  NĂM 2014
      
TTTên loại văn bảnKý hiệuNgày ban hànhNgày hiệu lựcNội dung quy định
1Quyết định của Thủ tướng Chính phủ36/2014/QĐ-TTg18/06/201405/08/2014Ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
2Nghị định của Chính phủ67/2014/NĐ-CP07/07/201420/8/2014Về một số chính sách phát triển thủy sản
3Nghị định của Chính phủ66/2014/NĐ-CP04/07/201420/8/2014Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
4Nghị định của Chính phủ65/2014/NĐ-CP01/07/201420/8/2014Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
5Nghị định của Chính phủ64/2014/NĐ-CP26/06/201415/8/2014Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
6Nghị định của Chính phủ63/2014/NĐ-CP26/06/201415/8/2014Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
7Nghị định của Chính phủ59/2014/NĐ-CP16/06/201401/08/2014Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường
8Nghị định của Chính phủ56/2014/NĐ-CP30/05/201420/8/2014Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ
9Nghị định của Chính phủ58/2014/NĐ-CP16/06/201405/08/2014Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
10Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn88/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT04/07/201422/08/2014Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 
11Thông tư liên tịch của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính66/2014/TTLT-BQP-BTC13/06/201415/08/2014Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 
12Thông tư của Bộ Tài chính89/2014/TT-BTC07/07/201422/08/2014Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp 
13Thông tư của Bộ Tài chính85/2014/TT-BTC30/06/201415/08/2014Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 
14Thông tư của Bộ Tài chính84/2014/TT-BTC27/06/201411/08/2014Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 
15Thông tư của Bộ Tài chính81/2014/TT-BTC24/06/201410/08/2014Quy định về chế độ cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án vay vốn được cấp bảo lãnh chính phủ 
16Thông tư của Bộ Tài chính78/2014/TT-BTC18/06/201402/08/2014Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 
17Thông tư của Bộ Tài chính76/2014/TT- BTC16/06/201401/08/2014Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 
18Thông tư của Bộ Tài chính77/2014/TT- BTC16/06/201401/08/2014Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 
19Thông tư của Bộ Tài chính75/2014/TT-BTC12/06/201401/08/2014Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng 
20Thông tư của  Bộ Nội vụ 03/2014/TT-BNV 19/6/201408/08/2014Về việc sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 
21Thông tư của  Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn21/2014/TT-BNNPTNT26/06/201411/08/2014Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
      
 
THỐNG KÊ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH
 CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 7  NĂM 2014
TTTên loại văn bảnKý hiệuNgày ban hànhNgày hiệu lựcNội dung quy định
1Luật của Quốc hội45/2013/QH1329/11/201301/07/2014Luật đất đai
2Luật của Quốc hội44/2013/QH1326/11/201301/07/2014Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
3Luật của Quốc hội43/2013/QH1326/11/201301/07/2014Luật đấu thầu
4Luật của Quốc hội42/2013/QH1325/11/201301/07/2014Luật tiếp công dân
5Nghị định của Chính phủ53/2014/NĐ-CP26/05/201415/07/2014Quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động
6Nghị định của Chính phủ49/2014/NĐ-CP20/05/201410/07/2014Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu
7Nghị định của Chính phủ47/2014/NĐ-CP15/05/201401/07/2014Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
8Nghị định của Chính phủ46/2014/NĐ-CP15/05/201401/07/2014Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
9Nghị định của Chính phủ45/2014/NĐ-CP15/05/201401/07/2014Quy định về thu tiền sử dụng đất
10Nghị định của Chính phủ44/2014/NĐ-CP15/05/201401/07/2014Quy định về giá đất
11Nghị định của Chính phủ43/2014/NĐ-CP15/05/201401/07/2014Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
12Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ71/2014/TTLT-BTC-BNV30/05/201418/7/2014Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước 
13Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài chính và Bộ Lao động thương binh và xã hội20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH30/05/201415/7/2014Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
14Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên môi trường và Ngân hàng nhà nước16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN06/06/201422/7/2014Hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm.
15Thông tư của Bộ Tài chính68/2014/TT-BTC21/05/201404/07/2014Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 
16Thông tư của Bộ Tài chính58/2014/TTLT-BTC-BTP08/05/201401/07/2014Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của Trợ giúp viên pháp lý 
17Thông tư của Bộ Tài chính57/2014 /TT-BTC06/05/201401/07/2014Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 
18Thông tư của Bộ Tài chính54/2014/TT-BTC24/04/201401/07/2014Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 
19Thông tư của Bộ Xây dựng08/2014/TT-BXD23/5/201408/07/2014Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/05/2014 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.


 
THỐNG KÊ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH
 CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 6 NĂM 2014
TTTên loại văn bảnKý hiệuNgày ban hànhNgày hiệu lựcNội dung quy định
1Chị thị của Thủ tướng Chính phủ14/CT-TTg 2014 14/06/201414/06/2014Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước 2015,
2Nghị định của Chính phủ29/2014/NĐ-CP10/04/201401/06/2014Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
3Nghị định của Chính phủ18/2014/NĐ-CP14/03/201401/06/2014Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
4Nghị định của Chính phủ37/2014/NĐ-CP05/05/201420/6/2014Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
5Quyết định của Bộ Tài chính1079/2014/QĐ-BTC 20/05/201401/06/2014áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6Thông tư của Bộ Tài chính46/2014/TT-BTC16/04/201401/06/2014Quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá 
7Thông tư của Bộ Tài chính47/2014/TT-BTC22/04/201406/06/2014Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại 
8Thông tư của Bộ Tài chính48/2014/TT-BTC22/04/201410/06/2014Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 
9Thông tư của Bộ Tài chính56/2014/TT-BTC28/04/201414/06/2014Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá 
10Thông tư của Bộ Tài chính61/2014/TT-BTC12/05/201427/06/2014Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc 
11Thông tư của Bộ Tài Nguyên và Môi trường16/2014/TT-BTNMT14/04/201402/06/2014Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
 
THỐNG KÊ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN TÀI CHÍNH CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 5 NĂM 2014
TTTên loại văn bảnKý hiệuNgày ban hànhNgày hiệu lựcNội dung quy định
1Quyết định của Thủ tướng Chính phủ19/2014/QĐ-TTg05/03/201418/05/2014Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
2Nghị định của Chính phủ24/2014/NĐ-CP04/04/201420/05/2014Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
3Thông tư của Bộ Tài chính38/2014/TT-BTC28/3/201415/05/2014Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá 
4Thông tư của Bộ Tài chính 35/2014/TT-BTC21/3/201408/05/2014Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần.
5Thông tư của Bộ Tài chính32/2014/TT-BTC11/03/201401/05/2014Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại
6Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam13/2014/TT-NHNN18/04/201412/05/2014Hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. 
7Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam12/2014/TT-NHNN31/03/201415/5/2014Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh. 
8Quyết định của Ngân hàng Chính sách xã hội34/QĐ-HĐQT26/4/201401/05/2014 
 
THỐNG KÊ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH TRONG QUÝ I NĂM 2014
TTTên loại văn bảnKý hiệuNgày ban hànhNgày hiệu lựcNội dung quy định
1Quyết định của Thủ tướng Chính phủ12/2014/QĐ-TTg27/01/201401/4/2014Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành
2Nghị định của Chính phủ19/2014/NĐ-CP14/03/201429/04/2014Ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
3Quyết định của Bộ Tài chính328/QĐ-BTC20/02/201420/02/2014Về việc đính chính Thông tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ 
4Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Công thương26/2014/TTLT-BTC-BCT18/02/201408/04/2014Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương 
5Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Tư Pháp24/2014/TTLT-BTC-BTP17/02/201410/4/2014Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020 
6Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Tư Pháp14/2014/TTLT-BTC-BTP27/01/201414/03/2014Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở 
7Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn12/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT24/01/201420/03/2014Hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016” 
8Thông tư của Bộ Tài chính31/2014/TT-BTC07/3/201424/04/2014Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 
9Thông tư của Bộ Tài chính28/2014/TT-BTC25/02/201412/4/2014Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương 
10Thông tư của Bộ Tài chính25/2014/TT-BTC17/02/201415/04/2014Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ 
11Thông tư của Bộ Tài chính21/2014/TT-BTC14/02/201401/4/2014Ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp 
12Thông tư của Bộ Tài chính10/2014/TT-BTC17/01/201402/03/2014Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn 
13Thông tư của Bộ Tài chính08/2014/TT-BTC15/01/201401/3/2014Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế 
14Thông tư của Bộ Tài chính07/2014/TT-BTC14/01/201401/3/2014Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 
15Thông tư của Bộ Tài chính05/2014/TT-BTC21/02/201421/02/2014Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ. 
16Thông tư của Bộ Tài chính02/2014/TT-BTC02/01/201417/02/2014Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
17Thông tư của Bộ Tài chính01/2014/TT-BTC02/01/201401/3/2014Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số 
18Thông tư của Bộ Tài chính04/2014/TT-BTC02/01/201419/03/2014Quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước 
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến