Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2016 tại UBND phường Hải Cảng  (đính kèm Kết luận thanh tra số 09/KL-STC ngày 03/10/2017 của Giám đốc Sở Tài chính).   Xem chi tiết tại đây        

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính ngân sách năm 2016 tại Ban Quản lý Cảng cá Bình Định (đính kèm Kết luận thanh tra số 08/KL-STC ngày 25/07/2017 của Giám đốc Sở Tài chính). Xem chi tiết tại đây         Tải về

Kết luận thanh tra Việc chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý các dự án, công trình đầu tư xây dựng đã hoàn thành giai đoạn 2011 - 2016 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước (đính kèm Kết luận thanh tra số 07/KL-STC ngày 23/06/2017 của Giám đốc Sở Tài chính).  Xem chi tiết tại đây         Tải về

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính ngân sách năm 2016 tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội (đính kèm Kết luận thanh tra số 06/KL-STC ngày 09/06/2017 của Giám đốc Sở Tài chính). Xem chi tiết tại đây         Tải về

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính ngân sách năm 2015 tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Định (đính kèm Kết luận thanh tra số 4789/KL-STC ngày 28/12/2016 của Giám đốc Sở Tài chính). Xem chi tiết tại đây         Tải về

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính ngân sách năm 2015 tại Trung tâm Giáo dục - Thường xuyên Hướng nghiệp Tuy Phước (đính kèm Kết luận thanh tra số 3986/KL-STC-TTr ngày 11/11/2016 của Giám đốc Sở Tài chính). Xem chi tiết tại đây         Tải về

Kết luận thanh tra Về việc việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2014 tại huyện Tây Sơn (đính kèm Kết luận thanh tra số 2831/KL-STC-TTr ngày 19/08/2016 của Giám đốc Sở Tài chính). Xem chi tiết tại đây       Phụ lục kèm theo    Tải về

Kết luận thanh tra Về việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2015 tại Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn  (đính kèm Kết luận thanh tra số 2810/KL-STC- ngày 18/08/2016 của Giám đốc Sở Tài chính). Xem chi tiết tại đây       Phụ lục kèm theo    Tải về

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2015 tại UBND Phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (đính kèm Kết luận thanh tra số 2085/KL-STC-TTr ngày 21/6/2016 của Giám đốc Sở Tài chính). Xem chi tiết tại đây       Phụ lục kèm theo    Tải về

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2014 tại Chi Cục kiểm lâm Bình Định  (đính kèm Kết luận thanh tra số 432/KL-STC-TTr ngày 05/02/2016 của Giám đốc Sở Tài chính). Xem chi tiết tại đây       Phụ lục kèm theo    Tải về

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2014 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong (đính kèm Kết luận thanh tra số 141/KL-STC-TTr ngày 15/01/2016 của Giám đốc Sở Tài chính). Xem chi tiết tại đây       Phụ lục kèm theo    Tải về

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2014 tại Bảo tàng Quang Trung  (đính kèm Kết luận thanh tra số 3312/KL-STC-TTr ngày 15/10/2015 của Giám đốc Sở Tài chính). Xem chi tiết tại đây       Phụ lục kèm theo    Tải về

Công khai Quyết định giải quyết khiếu nại (lần hai) của Công ty TNHH Xuân Hiếu ( theo Quyết định số 3118/QĐ-STC-TTr ngày 25/9/2015 của Giám đốc Sở Tài chính vv giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Xuân Hiếu). Xem chi tiết tại đây  Tải về

1. Kết luận thanh tra việc việc tổ chức quản lý và sử dụng nguồn kinh phí cấp bù do miễn thuỷ lợi phí tại huyện Hoài Nhơn năm 2013 (đính kèm Kết luận thanh tra số 2564/KL-STC-TTr ngày 12/8/2014 của Giám đốc Sở Tài chính). Xem chi tiết tại đây       Phụ lục kèm theo    Tải về

2. Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp Phù Cát (đính kèm Kết luận thanh tra số 1517/KL-STC-TTr ngày 26/5/2014 của Giám đốc Sở Tài chính). Xem chi tiết tại đây

3. Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2013 tại Nhà hát Tuồng Đào Tấn (đính kèm Kết luận thanh tra số 1853/KL-STC-TTr ngày 20/6/2014 của Giám đốc Sở Tài chính). Xem chi tiết tại đây

4. Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý vốn dự án đầu tư xây dựng công trình năm 2013 tại Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Tuy Phước (đính kèm Kết luận thanh tra số 3003/KL-STC-TTr ngày 18/9/2014 của Giám đốc Sở Tài chính). Xem chi tiết tại đây

5. Kết luận thanh tra việc việc tổ chức quản lý và sử dụng nguồn kinh phí cấp bù do miễn thuỷ lợi phí năm 2012 tại huyện Phù Mỹ (đính kèm Kết luận thanh tra số 3319/KL-STC-TTr ngày 13/10/2014 của Giám đốc Sở Tài chính). Xem chi tiết tại đây

6. Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2013 tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bình Định (đính kèm Kết luận thanh tra số 3343/KL-STC-TTr ngày 14/10/2014 của Giám đốc Sở Tài chính). Xem chi tiết tại đây

7. Kết luận thanh tra Việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2013 tại Chi cục Thú Y Bình Định. Xem chi tiết tại đây

8. Kết luận thanh tra tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người tâm thần Hoài Nhơn (Kết  luận số 1552/KL-STC-TTr ngày 27/5/2015 của Giám đốc Sở Tài chính). Xem chi tiết tại đây