KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Định (đính kèm Kết luận thanh tra số 02/KL-STC ngày 15/5/2018 của Giám đốc Sở Tài chính).   Xem chi tiết tại đây 

KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2017 tại Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Định (đính kèm Kết luận thanh tra số 01/KL-STC ngày 27/4/2018 của Giám đốc Sở Tài chính).   Xem chi tiết tại đây 

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2016 tại Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định  (đính kèm Kết luận thanh tra số 16/KL-STC ngày 29/12/2017 của Giám đốc Sở Tài chính).   Xem chi tiết tại đây 

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2016 tại Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định  (đính kèm Kết luận thanh tra số 11/KL-STC ngày 27/12/2017 của Giám đốc Sở Tài chính).   Xem chi tiết tại đây