Đảng bộ Sở Tài chính Bình Định tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020(Lúc 15:42:57, ngày: 17/07/2015 GMT +7)

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 80-KH/ĐUK, ngày 23/10/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.            Được sự đồng ý của Đảng ...