- Công khai Tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. Xem chi tiết
- Công khai Tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Phần 1    Phần 2