- Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018. Xem chi tiết

- Kế hoạch tuyên truyền phổ biến CCHC năm 2017. Xem chi tiết

- KH thực hiện cải cách hành chính năm 2017. Xem chi tiết

- KH thực hiện cải cách hành chính năm 2016. Xem chi tiết

- Quyết định số 1628/QĐ-STC-VP ngày 23/05/2016 của Sở Tài chính về việc Ban hành Quy chế Giải quyết công việc theo cơ chế một cửa của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính. Xem Chi tiết tại đây

- Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4  về cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của Sở Tài chính. Xem chi tiết

- Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4  về Đăng ký giá, kê khai giá của Sở Tài chính. Xem chi tiết

- Hướng dẫn sử dụng Dịch vu công trưc tuyến: Thẩm tra dự toán thu-chi NSNN. Xem chi tiết

- Hướng dẫn sử dụng Dịch vu công trưc tuyến: Cung cấp đoạn mã TABMIS. Xem chi tiết
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến