Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1126/STC-TCHCSN 13/05/2019 1126/STC-TCHCSN - 13/05/2019 V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc xây dựng dự toán NSNN năm 2020
1329/STC-TCHCSN 04/06/2019 CV 1329/STC-TCHCSN - 04/06/2019 V/v tham gia khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý, thanh quyết toán vốn đầu tư, đấu thầu mua sắm, sửa chữa trong đơn vị hành chính sự nghiệp
18/02/2019 CV 326/STC-TCHCSN - 14/02/2019 V/v báo cáo tình hình hoạt động của các Quỹ tài chính ngoài ngân sách giai đoạn 2011 - 2020
313/STC-TCHCSN 13/02/2019 Cv số 313/STC-TCHCSN - 13/02/2019 V/v cung cấp thông tin, số liệu phục vụ kiểm toán
283/STC-TCHCSN 12/02/2019 Cv số 283/STC-TCHCSN - 12/02/2019 V/v báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2018 trở về trước
72/STC-TCHCSN 10/01/2019 Cv 72/STC-TCHCSN - 10/01/2019 V/v báo cáo tình hình thực hiện tự chủ kinh phí năm 2018 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
2279/STC-TCHCSN 20/09/2018 Cv số 2279/STC-TCHCSN - 20/09/2018 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 68/2018/TT-BTC ngày 6/8/2018 của Bộ Tài chính và tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 72/2018/NĐ-CP
2252/STC-TCHCSN 18/09/2018 CV số 2252/STC-TCHCSN - 18/09/2018 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về các mức chi cho Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định
1614/STC-TCHCSN 03/07/2018 Cv số 1614/STC-TCHCSN - 03/07/2018 V/v xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2019-2021 đối với các đơn vị HCSN khối tỉnh
1223/STC-TCHCSN 25/05/2018 Cv số 1223/STC-TCHCSN ngày 25/05/2018 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND và Quyết định của UBND quy định tỷ lệ chi phí quản lý chung và mức chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến