Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
72/STC-TCHCSN 10/01/2019 Cv 72/STC-TCHCSN - 10/01/2019 V/v báo cáo tình hình thực hiện tự chủ kinh phí năm 2018 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
2279/STC-TCHCSN 20/09/2018 Cv số 2279/STC-TCHCSN - 20/09/2018 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 68/2018/TT-BTC ngày 6/8/2018 của Bộ Tài chính và tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 72/2018/NĐ-CP
2252/STC-TCHCSN 18/09/2018 CV số 2252/STC-TCHCSN - 18/09/2018 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về các mức chi cho Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định
1614/STC-TCHCSN 03/07/2018 Cv số 1614/STC-TCHCSN - 03/07/2018 V/v xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2019-2021 đối với các đơn vị HCSN khối tỉnh
1223/STC-TCHCSN 25/05/2018 Cv số 1223/STC-TCHCSN ngày 25/05/2018 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND và Quyết định của UBND quy định tỷ lệ chi phí quản lý chung và mức chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường
1111/STC-TCHCSN 15/05/2018 Công văn số 1111/STC-TCHCSN ngày 15/05/2018 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND về chế độ tài chính cho hoạt động Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bình Định
362/STC-TCHCSN 13/02/2018 Cv số 362/STC-TCHCSN - 13/02/2018 Về việc cung cấp thông tin phục vụ Đoàn khảo sát lập kế hoạch kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017
77/STC-TCHCSN 12/01/2018 Cv số 77/STC-TCHCSN - 12/01/2018 V/v báo cáo tình hình thực hiện tự chủ kinh phí năm 2017 theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP
3173/STC-TCHCSN 15/11/2017 CV số 3173/STC-TCHCSN - 15/11/2017 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động hội thi sáng tạo kỹ thuật
3120/STC-TCHCSN 10/11/2017 CV 3120/STC-TCHCSN ngày 10/11/2017 V/v kinh phí duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan đơn vị, trên địa bàn tỉnh
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến