Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
38/STC-TCĐT 05/01/2019 CV 38/STC-TCĐT - 05/01/2019 V/v thực hiện công tác báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm.
108/STC-QLNS 14/01/2019 CV 108/STC-QLNS - 14/01/2019 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài
75/STC-QLNS 10/01/2019 Cv 75/STC-QLNS - 10/01/2019 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
77/STC-QLNS 10/01/2019 CV 77/STC-QLNS - 10/01/2019 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
3380/STC-QLNS 28/12/2018 Cv số 3380/STC-QLNS - 28/12/2018 V/v rà soát phí, lệ phí nhằm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
14060/BTC-NSNN 14/11/2018 Cv số 14060/BTC-NSNN về việc điều hành thực hiện ngân sách năm 2018
2771/STC-QLNS 06/11/2018 Cv số 2771/STC-QLNS ngày 06/11/2018 V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 218/2016/TT-BTC
2633/STC-QLNS 24/10/2018 Cv số 2633/STC-QLNS ngày 24/10/2018 V/v lấy ý kiến Dự thảo bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2017-2020
2359/STC- QLNS 28/09/2018 CV số 2359/STC-QLNS - 28/09/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
2285/STC-QLNS 21/09/2018 Cv số 2285/STC-QLNS - 21/09/2018 V/v phối hợp báo cáo tình hình sử dụng vốn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến