Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
7888/BTC-NSNN 10/07/2019 Cv số 7888/BTC-NSNN - 10/07/2019 vv số kiểm tra thu, chi NSNN năm 2020 và dự kiến số thu, chi NSNN năm 2020-2022
1664/STC-QLNS 08/07/2019 CV1664/STC-QLNS - 08/07/2019 V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025
2481/STC-QLNS 30/09/2019 CV2481/STC-QLNS - 30/09/2019 V/v góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP
1771/STC-QLN 19/07/2019 CV 1771/STC-QLNS - 19/07/2019 V/v tham gia góp ý dự thảo báo cáo quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
287/STC-QLNS 12/02/2019 Cv số 287/STC-QLNS - 12/02/2019 V/v báo cáo tổng hợp tình hình công khai ngân sách năm 2019
206/STC-QLNS 30/01/2019 CV số 260/QLNS - 30/01/2019 V/v báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2018 trở về trước
108/STC-QLNS 14/01/2019 CV 108/STC-QLNS - 14/01/2019 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài
75/STC-QLNS 10/01/2019 Cv 75/STC-QLNS - 10/01/2019 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
77/STC-QLNS 10/01/2019 CV 77/STC-QLNS - 10/01/2019 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
38/STC-TCĐT 05/01/2019 CV 38/STC-TCĐT - 05/01/2019 V/v thực hiện công tác báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm.
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến