Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
269/STC-QLNS 08/02/2017 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 (nay là Nghị định số 16/2015/NĐ-CP) và Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ
232/STC-QLNS 03/02/2017 Về việc báo cáo nhu cầu tiền lương năm 2016
123/STC-QLNS 17/01/2017 V/v báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP
4791/STC-QLNS 28/12/2016 v/v hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán niên độ 2016 trên TABMIS và thực hiện chuyển nguồn NSNN năm 2016 sang năm 2017
3566/STC-QLNS 14/10/2016 v/v rà soát các nội dung, quy định hiện hành về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của HĐND tỉnh
3531/STC-QLNS 11/10/2016 v/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQGXDNTM
3416/STC-QLNS 30/09/2016 v/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
3204/STC-QLNS 16/09/2016 v/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí
3188/STC-QLNS 15/09/2016 v/v góp ý đối với Dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ
3165/STC-QLNS 15/09/2016 V/v báo cáo kinh phí chi thường xuyên và kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán ngân sách giao đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2016 chưa phân bổ, chưa triển khai thực hiện