Bạn đánh giá thế nào về những thông tin hỗ trợ từ Cổng thông tin Sở Tài Chính?

26.1%
17.4%
17.4%
39.1%