Bạn đánh giá thế nào về những thông tin hỗ trợ từ Cổng thông tin Sở Tài Chính?

29.2%
16.7%
16.7%
37.5%