Bạn đánh giá thế nào về những thông tin hỗ trợ từ Cổng thông tin Sở Tài Chính?

35.5%
16.1%
16.1%
32.3%