Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2685/STC-TCHCSN 22/09/2017 2685/STC-HCSN - 22/09/2017 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND về quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu
2675/STC-TCHCSN 22/09/2017 2675/STC-TCHCSN V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND về mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Định
2526/STC-TCHCSN 08/09/2017 2526/STC-TCHCSN V/v quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu năm 2017
2014/STC-TCHCSN 19/07/2017 báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2017
1897/STC-HCSN 10/07/2017 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện CTMT Giáo dục nghề nghiệp-Việc làm và An toàn lao động GĐ 2016-2020
1293/STC-TCHCSN 16/05/2017 V/v báo cáo về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập
1208/STC-TCHCSN 05/05/2017 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND về mức chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh
699/STC-HCSN 15/03/2017 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND về mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
556/STC-HCSN 07/03/2017 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND về mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
2636/BTC-HCSN 28/02/2017 v/v giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị SNCL và hướng dẫn phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017