Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
115/STC-HCSN 15/01/2015 V/v báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2014
4414/STC-HCSN 30/12/2014 v/v hướng dẫn khóa sổ kế toán cuối năm 2014
4292/STC-HCSN 25/12/2014 V/v khẩn trương kiểm tra, rà soát việc thực hiện dự toán chi NSNN năm 2014
Dự thảo 06/10/2014 Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước và gửi đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để lấy ý kiếm tham gia Dự thảo. Dự thảo Thông tư làm rõ một số điểm của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP như sau:1. Quy định cụ thể cơ quan quản lý chuyên ngành thực hiện bảo quản, quản lý, xử lý tài sản đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước.2. Quy định thủ tục và trình tự thủ tục chuyển giao để bảo quản, xử lý, sử dụng tài sản đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước.3. Quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu để bán đấu giá được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 137/2010/TT-BTC.4. Quy định hội đồng xác định giá trị tài sản bị bỏ rơi, bỏ quên để làm căn cứ chi thưởng và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng.5. Quy định khoán chi phí trong quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước.
2733/TTr - STC - HCSN 26/08/2014 V/v thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh.
2137/STC-HCSN 11/07/2014 v/v Hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 (Phụ lục kèm theo cuối CV này)
1941/STC - HCSN 30/06/2014 V/v tham gia ý kiến Dự thảo về thành lập, quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm (có dự thảo kèm theo).
1936/STC - HCSN 27/06/2014 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn TSCĐ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiêp công lập và tổ chức có sử dụng NSNN
3806/STC-HCSN 28/12/2013 V/v hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán cuối năm năm 2013.
2279/STC-HCSN 23/08/2013 V/v báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2013
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến