Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2137/STC-HCSN 11/07/2014 v/v Hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 (Phụ lục kèm theo cuối CV này)
1941/STC - HCSN 30/06/2014 V/v tham gia ý kiến Dự thảo về thành lập, quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm (có dự thảo kèm theo).
1936/STC - HCSN 27/06/2014 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn TSCĐ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiêp công lập và tổ chức có sử dụng NSNN
3806/STC-HCSN 28/12/2013 V/v hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán cuối năm năm 2013.
2279/STC-HCSN 23/08/2013 V/v báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2013
1850/STC - HCSN 17/07/2013 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014
2780/STC-HCSN 09/10/2012 V/v báo cáo kinh phí thực hiện tiền lương năm 2011
2572/STC-HCSN 24/09/2012 V/v tổng hợp dự toán tiền lương năm 2013.
1573/HD-STC-HCSN 05/07/2012 V/v xây dưng dự toán NSNN 2013 đối với đv HCSN khối tỉnh
1409 / HD-STC-HCSN 12/07/2011 Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 đối với các đơn vị HCSN khối tỉnh
Hyundai Bình Định