Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1573/HD-STC-HCSN 05/07/2012 V/v xây dưng dự toán NSNN 2013 đối với đv HCSN khối tỉnh
1409 / HD-STC-HCSN 12/07/2011 Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 đối với các đơn vị HCSN khối tỉnh