Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3102/STC-QLNS 08/09/2016 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí
3078/STC-QLNS 07/09/2016 Về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí
3001/STC-QLNS 31/08/2016 về việc tham gia góp ý dự thảo TT của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, QL và sử dụng một số loại phí, lệ phí
2816/STC-QLNS 18/08/2016 v/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí
2394/STC-QLNS 14/07/2016 V/v cung cấp chỉ tiêu kinh tế - xã hội để xây dựng dự toán năm 2017
2281/STC-QLNS 05/07/2016 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
2280/STC-QLNS 05/07/2016 V/v báo cáo tiền lương tăng thêm năm 2016
987/STC-NS 31/03/2016 V/v thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ
866/STC-NS 21/03/2016 V/v báo cáo đánh giá tình hình bố trí chi thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ
299/STC-NS 28/01/2016 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 (nay là Nghị định số 16/2015/NĐ-CP) và Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ