Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
576/STC-QLNS 19/03/2018 Cv số 576/STC-QLNS - 19/03/2018 V/v xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
515/STC-QLNS 12/03/2018 Cv số 515/STC-QLNS - 12/03/2018 V/v báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách
357/STC-QLNS 13/02/2018 CV số 357/STC-QLNS - 13/02/2018 V/v báo cáo tổng hợp tình hình công khai ngân sách năm 2018
Cv 359/STC-QLNS 13/02/2018 Cv 359/STC-QLNS - 13/02/2018 V/v báo cáo tình hình công khai ngân sách năm 2018 đối với các đơn vị được ngân sách nhà nước hỗ trợ
159/STC-QLNS 24/01/2018 Cv số 159/STC-QLNS - 24/01/2018 V/v lấy ý kiến xây dựng Quyết định quy định thời hạn nộp khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Định
157/STC-QLNS 24/01/2018 Cv số 157/STC-QLNS - 24/01/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
139/STC-QLNS 22/01/2018 Cv số 139/STC-QLNS - 22/01/2018 V/v tham gia góp ý dự thảo báo cáo quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
59/STC-QLNS 11/01/2018 Cv số 59/STC-QLNS ngày 11/01/2018 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 (nay là Nghị định số 16/2015/NĐ-CP) và Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ
17468/BTC-KBNN 25/12/2017 Cv số 17468/BTC-KBNN ngày 25/12/2017 vv hạch toán mã chương đối với khoản thu từ bán tài sản NN, thu tiền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc TW quản lý
2867/STC-QLNS 13/10/2017 CV 2867/STC-QLNS ngày 13/10/2017 của Sở Tài chính V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017