Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2024/STC-QLNS 21/07/2017 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020
1342/STC-QLNS 19/05/2017 V/v kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước
1102/STC-QLNS 21/04/2017 V/v thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ
269/STC-QLNS 08/02/2017 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 (nay là Nghị định số 16/2015/NĐ-CP) và Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ
232/STC-QLNS 03/02/2017 Về việc báo cáo nhu cầu tiền lương năm 2016
123/STC-QLNS 17/01/2017 V/v báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP
4791/STC-QLNS 28/12/2016 v/v hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán niên độ 2016 trên TABMIS và thực hiện chuyển nguồn NSNN năm 2016 sang năm 2017
3566/STC-QLNS 14/10/2016 v/v rà soát các nội dung, quy định hiện hành về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của HĐND tỉnh
3531/STC-QLNS 11/10/2016 v/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQGXDNTM
3416/STC-QLNS 30/09/2016 v/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến