Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3566/STC-QLNS 14/10/2016 v/v rà soát các nội dung, quy định hiện hành về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của HĐND tỉnh
3531/STC-QLNS 11/10/2016 v/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQGXDNTM
3416/STC-QLNS 30/09/2016 v/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
3204/STC-QLNS 16/09/2016 v/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí
3188/STC-QLNS 15/09/2016 v/v góp ý đối với Dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ
3165/STC-QLNS 15/09/2016 V/v báo cáo kinh phí chi thường xuyên và kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán ngân sách giao đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2016 chưa phân bổ, chưa triển khai thực hiện
3102/STC-QLNS 08/09/2016 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí
3078/STC-QLNS 07/09/2016 Về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí
3001/STC-QLNS 31/08/2016 về việc tham gia góp ý dự thảo TT của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, QL và sử dụng một số loại phí, lệ phí
2816/STC-QLNS 18/08/2016 v/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí