Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3329/STC-NS 16/10/2015 V/v xin ý kiến tham gia về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương áp dụng cho năm ngân sách 2016
3257/STC-NS 12/10/2015 V/v báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 và giải pháp thực hiện năm 2016
2286/STC-NS 21/07/2015 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
1817/STC-NS 16/06/2015 V/v thủ tục hỗ trợ chính sách bảo hiểm theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP
1400/STC-NS 15/05/2015 V/v báo cáo kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP
894/STC-NS 15/05/2015 V/v báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện tiền lương theo Thông tư 32/2015/TT-BTC ngày 17/03/2015 của Bộ Tài chính
1362/STC-NS 13/05/2015 V/v thực hiện tạm giữ lại 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015
894/STC-NS 31/03/2015 V/v báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện tiền lương theo Thông tư 32/2015/TT-BTC ngày 17/03/2015 của Bộ Tài chính
826/STC-NS 26/03/2015 V/v giải ngân vốn Trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
221/STC-NS 26/01/2015 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ