Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2529/STC-QLNS 08/09/2017 Cv số 2529/STC-QLNS - 08/09/2017 V/v xây dựng Chương trình hành động của tỉnh Bình Định thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ
01/KVIII-ĐKT 08/09/2017 CV 01/KVIII-ĐKT ngày 08/09/2017 v/v cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ kiểm toán NSĐP năm 2016
2249/STC-QLNS 10/08/2017 v/v ước thực hiện năm 2017 và dự kiến 2018-2020 đối với vốn vay, viện trợ nước ngoài
2024/STC-QLNS 21/07/2017 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020
1342/STC-QLNS 19/05/2017 V/v kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước
1102/STC-QLNS 21/04/2017 V/v thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ
269/STC-QLNS 08/02/2017 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 (nay là Nghị định số 16/2015/NĐ-CP) và Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ
232/STC-QLNS 03/02/2017 Về việc báo cáo nhu cầu tiền lương năm 2016
123/STC-QLNS 17/01/2017 V/v báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP
4791/STC-QLNS 28/12/2016 v/v hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán niên độ 2016 trên TABMIS và thực hiện chuyển nguồn NSNN năm 2016 sang năm 2017