Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2394/STC-QLNS 14/07/2016 V/v cung cấp chỉ tiêu kinh tế - xã hội để xây dựng dự toán năm 2017
2281/STC-QLNS 05/07/2016 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
2280/STC-QLNS 05/07/2016 V/v báo cáo tiền lương tăng thêm năm 2016
987/STC-NS 31/03/2016 V/v thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ
866/STC-NS 21/03/2016 V/v báo cáo đánh giá tình hình bố trí chi thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ
299/STC-NS 28/01/2016 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 (nay là Nghị định số 16/2015/NĐ-CP) và Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ
3329/STC-NS 16/10/2015 V/v xin ý kiến tham gia về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương áp dụng cho năm ngân sách 2016
3257/STC-NS 12/10/2015 V/v báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 và giải pháp thực hiện năm 2016
2286/STC-NS 21/07/2015 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
1817/STC-NS 16/06/2015 V/v thủ tục hỗ trợ chính sách bảo hiểm theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP