Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
826/STC-NS 26/03/2015 V/v giải ngân vốn Trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
221/STC-NS 26/01/2015 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ
118/STC-NS 16/01/2015 V/v thông báo kế hoạch thanh toán vốn đầu tư XDCB Quý I năm 2015
72/STC-NS 13/01/2015 V/v báo cáo tiền lương tăng thêm năm 2014
3302/STC-NS 10/10/2014 V/v báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014
2122/STC-NS 10/07/2014 V/v phối hợp cung cấp số liệu phục vụ kiểm toán ngân sách, tiền, tài sản nhà nước năm 2013, kiểm toán chuyên đề Chương trình MTQG Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2013
2092/STC-NS 09/07/2014 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
1721/STC-NS 12/06/2014 V/v hướng dẫn nội dung công khai việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, các khoản huy động nhân dân đóng góp
198/2013/TT-BTC 20/12/2013 Quy định việc QL, SD, xử lý TS của các DA sử dụng vốn NN
2762/STC-NS 04/10/2013 V/v đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản nhà nước