Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Hội nghị phổ biến, quán triệt chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho toàn thể cán bộ, công chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Định.

Bài đăng vào lúc: 07:25:08, ngày: 21/06/2017 GMT +7


Để quán triệt thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chiều ngày 16/6/2017, tại Hội trường tầng 4, Sở Tài chính tỉnh Bình Định đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt : Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 05/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 31/05/2017 của UBND tỉnh Bình Định.
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị, đồng thời, triển khai thực hiện Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 05/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung vào 07 nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt và tuyên truyền. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tổ chức, cán bộ. Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn;  thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, bổ sung, sửa đổi, xây dựng, ban hành các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí.
 
 
Đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính phổ biến, quán triệt chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thông qua việc học tập, quán triệt nhằm giúp cho cấp ủy, chính quyền và toàn thể cán bộ, công chức của Sở nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi về các chủ trương, quan điểm của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình thực hiện sát với tình hình thực tiễn ở cơ quan, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
 
Quang cảnh Hội nghị

Tô Hiếu Toàn – Văn phòng Sở