Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1280/STC-NS 22/05/2013 V/v thông báo triển khai tập huấn Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư
1026/HD-STC-NS 26/04/2013 Thủ tục thanh, quyết toán đối với các dự án, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới có quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản
.../2013/QĐ-UBND 10/04/2013 V/v quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Định
336/STC-NS 04/02/2013 V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thực hành TK, CLP năm 2013
256/STC-NS 28/01/2013 V/v kinh phí thực hiện lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
245/STC-VG 25/01/2013 V/v thực hiện công tác quản lý và bình ổn giá tại tỉnh Bình Định
215/STC-NS 18/01/2012 về việc báo cáo tình hình mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2011;
119/STC-NS 18/01/2012 Về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2012,
70/QĐ-UBND 08/01/2012 vv ban hành CT hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2012 - 2015
1829/STC-NS 01/09/2011 V/v BC công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011