Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2104/STC-QLNS 31/08/2018 CV 2104/STC-QLNS - 31/08/2018 V/v chuẩn bị một số nội dung liên quan đến tài chính - ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh
2244/STC-QLNS 18/09/2018 CV số 2244/STC-QLNS - 18/09/2018 V/v báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện tiền lương theo Thông tư 68/2018/TT-BTC ngày 06/8/2018 của Bộ Tài chính
2016/STC-QLNS 21/08/2018 Cv số 2016/STC-QLNS ngày 21/08/2018 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh
1674/STC-QLNS 12/07/2018 Cv số 1674/STC-QLNS ngày 12/07/2018 Về việc đánh giá tình hình thực hiện năm 2018 và dự kiến 2019-2021 đối với vốn vay nước ngoài và bảo lãnh Chính phủ
1485/STC-QLNS 20/06/2018 Cv số 1485/STC-QLNS ngày 20/06/2018 v/v báo cáo dư nợ, lập kế hoạch giải ngân và trả nợ nguồn vốn vay nước ngoài trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021
1461/STC-QLNS 18/06/2018 Cv số 1461/QLNS ngày 18/06/2018 V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021
1438/STC-QLNS 15/06/2018 Cv số 1438/STC-QLNS ngày 15/06/2018 V/v thực hiện Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính
1087/STC-QLNS 11/05/2018 Cv số 1087/STC-QLNS ngày 11/05/2018 V/v lấy ý kiến quy định sửa đổi mức thu phí thăm quan trên địa bàn tỉnh
1028/STC-QLNS 07/05/2018 CV số 1028/STC-QLNS ngày 07/05/2018 V/v tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của các Ban quản lý chợ trên địa bàn tỉnh
997/STC-QLNS 01/05/2018 Công văn số 997/STC-QLNS ngày 02/05/2018 V/v báo cáo bổ sung tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương năm 2017