Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
59/STC-QLNS 11/01/2018 Cv số 59/STC-QLNS ngày 11/01/2018 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 (nay là Nghị định số 16/2015/NĐ-CP) và Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ
17468/BTC-KBNN 25/12/2017 Cv số 17468/BTC-KBNN ngày 25/12/2017 vv hạch toán mã chương đối với khoản thu từ bán tài sản NN, thu tiền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc TW quản lý
2867/STC-QLNS 13/10/2017 CV 2867/STC-QLNS ngày 13/10/2017 của Sở Tài chính V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
2529/STC-QLNS 08/09/2017 Cv số 2529/STC-QLNS - 08/09/2017 V/v xây dựng Chương trình hành động của tỉnh Bình Định thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ
01/KVIII-ĐKT 08/09/2017 CV 01/KVIII-ĐKT ngày 08/09/2017 v/v cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ kiểm toán NSĐP năm 2016
2249/STC-QLNS 10/08/2017 v/v ước thực hiện năm 2017 và dự kiến 2018-2020 đối với vốn vay, viện trợ nước ngoài
2024/STC-QLNS 21/07/2017 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020
1342/STC-QLNS 19/05/2017 V/v kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước
1102/STC-QLNS 21/04/2017 V/v thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ
269/STC-QLNS 08/02/2017 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 (nay là Nghị định số 16/2015/NĐ-CP) và Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến
Hyundai Bình Định