Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
85/STC-GCS 13/01/2017 V/v hướng dẫn phổ biến chế độ, chính sách mới về quản lý, sử dụng tài sản công và lĩnh vực quản lý giá
65/STC-GCS 11/01/2017 V/v hướng dẫn thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg
11/STC-GCS 05/01/2017 V/v báo cáo tình hình mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2016
3600/STC-GCS 17/10/2016 v/v xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định
14094/BTC-TCT 06/10/2016 Về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Nghị định quản lý giá chuyển nhượng
3419/STC-GCS 30/09/2016 Về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo kết quả bán, thanh lý tài sản nhà nước
3034/STC-GCS 31/08/2016 v/v hướng dẫn đăng ký mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung do Sở tài chính thực hiện
2262/STC-GCS 04/07/2016 V/v hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định
1829/STC-GCS 03/06/2016 V/v hướng dẫn xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị SNCL quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính
730/STC-GCS 09/03/2016 V/v tham gia xây dựng tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo Quyết định 58/2015/QĐ-TTg
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến