Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3641/STC-TCĐT 30/11/2022 V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Định
2601/STC-TCĐT 07/09/2022 V/v cập nhật dữ liệu các dự án sử dụng vốn đầu tư công của các chủ đầu tư vào phần mềm IS-BIGTIME
1684/STC-TCĐT 13/06/2022 CV số 1684/STC-TCĐT - 13/06/2022 V/v tình hình quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2019-2021
1531/STC-TCĐT 02/06/2022 V/v thực hiện Công văn số 3992/BTC-ĐT ngày 06/5/2022 của Bộ Tài chính về việc công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2021
4005/STC-TCĐT 22/12/2021 V/v báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2021
3747/STC-TCĐT 28/12/2020 Cv số 3747/STC-TCĐT - 28/12/2020 v/v cung cấp danh mục mã dự án năm 2020
3575/STC-TCĐT 15/12/2020 Cv số 3575/STC-TCĐT - 15/12/2020 Công văn V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành theo quy định
1101/STC-TCĐT 24/04/2020 CV số 1101/STC-TCĐT - 24/04/2020 V/v thực hiện công văn số 2559/UBND-TH ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh
859/STC-TCĐT 06/04/2020 Cv số 859/STC-TCĐT ngày 06/4/2020 Về việc kiểm toán báo cáo quyết toán công trình dự án hoàn thành
3320/STC-TCĐT 19/12/2019 Cv 3320/STC-TCĐT v/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành theo quy định