Báo cáo tình hình giá cả thị trường năm 2024 (Lúc 16:44:00, ngày: 06/02/2024 GMT +7)
Báo cáo tình hình giá cả thị trường năm 2023 (Lúc 16:32:00, ngày: 17/01/2023 GMT +7)
Báo cáo tình hình giá cả thị trường năm 2022 (Lúc 15:54:00, ngày: 03/12/2022 GMT +7)
Báo cáo tình hình giá cả thị trường năm 2019 (Lúc 13:51:00, ngày: 16/12/2019 GMT +7)
Báo cáo tình hình giá cả thị trường năm 2018 (Lúc 16:53:20, ngày: 26/04/2018 GMT +7)
Báo cáo tình hình giá cả thị trường năm 2017 (Lúc 14:35:36, ngày: 21/04/2017 GMT +7)
Báo cáo tình hình giá cả thị trường năm 2016 (Lúc 14:36:27, ngày: 31/03/2016 GMT +7)
Báo cáo tình hình giá cả thị trường năm 2015 (Lúc 15:41:29, ngày: 29/07/2015 GMT +7)