Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học (Lúc 11:03:00, ngày: 05/11/2021 GMT +7)

1. Danh sách các sáng kiến của Sở Tài chính Bình Định năm 2020 T Tên sáng kiến Người thực hiện Cơ quan chủ trì Lĩnh vực Thời gian thực hiện 1 Xây dựng phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định năm 2021 Lê Hoàng Nghi Thái Cồng Luận Sở Tài chính Tài chính Ngân sách   ...