Cập nhật lúc: 09:09:09 01/07/2019

- Công khai kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của người quản lý DNNN năm 2019: Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 15/05/2020 của UBND tỉnh; Xem chi tiết

- Công khai kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của người quản lý DNNN năm 2018; QĐ  1642/QĐ-UBND - 16/05/2019. Xem chi tiết

- Công khai kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của người quản lý DNNN năm 2017. Xem chi tiết 

- Công khai thông tin tài chính năm 2016 của các Doanh nghiệp. Có 3 biểu mẫu kèm theo 

 - QĐ1921/QĐ-UBND - 31/05/2017 v/v Phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của Người quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2016.  Xem tại đây

- Công khai thông tin tài chính năm 2016
          + Công khai Danh sách doanh nghiệp được giao quản lý và phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp tính tới thời điểm 31/12/2016;
          + Công khai báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
          + Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2016 của 05 Doanh nghiệp Nhà nước.
 (03 Phụ lục và 05 BCTC kèm theo). Xem chi tiết

Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 12/07/2016  Phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2015