Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3365/STC-TCHCSN 09/11/2022 V/v góp ý dự thảo Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
3121/STC-TCHCSN 24/10/2022 3121/STC-TCHCSN - 24/10/2022] V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP
3112/STC-TCHCSN 24/10/2022 3112/STC-TCHCSN - 24/10/2022] V/v góp ý các dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 quy định mức chi, định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định
2947/STC-TCHCSN 10/10/2022 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP
2354/STC-TCHCSN 12/08/2022 2354/STC-TCHCSN - 12/08/2022 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2022 và xây dựng dự toán NSNN năm 2023; lập Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025
98/STC-TCHCSN 12/01/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ năm 2021 của các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập
64/STC-TCHCSN 07/01/2022 V/v báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2021 và các năm trước (nếu có)
2463/STC-TCHCSN 13/08/2021 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2021 và xây dựng dự toán NSNN năm 2022; lập Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024
462/STC-TCHCSN 19/02/2021 462/STC-TCHCSN - 19/02/2021] V/v báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2020 và các năm trước (nếu có)
246/STC-TCHCSN 26/01/2021 246/STC-TCHCSN - 26/01/2021] V/v góp ý dự thảo về quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ đối với các nội dung chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bình Định