Cập nhật lúc: 09:09:09 07/01/2019

Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày  01/06/2022 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2030 theo Quyết định số 368/QĐ-TTg này 21/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết   Phụ lục

NGHỊ QUYẾT 07-NQ/TW NĂM 2016 VỀ CHỦ TRƯƠNG, GIẢI PHÁP CƠ CẤU LẠI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ NỢ CÔNG ĐỂ BẢO ĐẢM NỀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA AN TOÀN, BỀN VỮNG DO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG BAN HÀNH. Xem chi tiết

Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/06/2017 Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ-TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Xem chi tiết

Quyết định số 3562/QĐ-UBND ngày 27/09/2017 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ. Xem chi tiết