Gói thầu: “Xây dựng phần mềm quản lý tiền lương cho các đơn vị sử dụng ngân sách địa phương tỉnh Bình Định” (Lúc 09:29:14, ngày: 14/09/2018 GMT +7)

Gói thầu: “Xây dựng phần mềm quản lý tiền lương cho các đơn vị sử dụng ngân sách địa phương tỉnh Bình Định”.  1. QĐ 157/QĐ-STC - 27/06/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng phần mềm quản lý tiền lương cho các đơn vị sử dụng ngân sách địa phương tỉnh Bình Định” 2. QĐ 183/QĐ-STC - 24/07/2018 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu Gói thầu: Xây dựng phầ...

Gói thầu: "Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng lần thứ nhất năm 2016" (Lúc 16:13:49, ngày: 21/12/2015 GMT +7)

- Gói thầu số 1: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2016. Xem chi tiết - Gói thầu số 2: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2016. Xem chi tiết