Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2349/STC-QLNS 21/07/2023 CV số 2349/STC-QLNS V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026
2321/STC-QLNS 10/08/2022 2321/STC-QLNS - 10/08/2022] V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025
1859/STC-QLNS 28/06/2022 1859/STC-QLNS V/v phối hợp cung cấp thông tin, số liệu lập Kế hoạch vay, trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2025
75/STC-QLNS 10/01/2022 V/v xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
2334/STC-QLNS 02/08/2021 Cv 2334/STC-QLNS - 02/08/2021 V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024
583/STC-QLNS 02/03/2021 CV 583/STC-QLNS - 02/03/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước đối với thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định năm 2021
2247/STC-QLNS 04/08/2020 2247/STC-QLNS - 04/08/2020 V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2025
71/2020/TT-BTC 30/07/2020 71/2020/TT-BTC - 30/07/2020 TT hướng dẫn Xây dựng dự toán NSNN năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023
4965/UBND-TH 28/07/2020 4965/UBND-TH - 28/07/2020 Tổng hợp, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác lập Kế hoạch kiểm toán năm 2021
2116/STC-QLNS 23/07/2020 CV 2116/STC-QLNS - 23/07/2020 V/v tham gia góp ý dự thảo báo cáo quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Bình Định