Cập nhật lúc: 09:09:09 07/01/2019

- Công khai Tình hình đầu tư vốn nhà nước để thành lập DNNN năm 2019; 
- Công khai Tình hình đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với DNNN năm 2019;
- Công khai Tình hình đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại CTCP, Công ty TNHH 2TV trở lên năm 2019;
- Công khai Tình hình đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp năm 2019;
- Công khai Tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp;
- Công khai Tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
(Tờ trình số 266/TTr-STC ngày 13/05/2020 của Sở Tài chính). Xem chi tiết


- Công khai Tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. Xem chi tiết
- Công khai Tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Phần 1    Phần 2
-  Công bố thông tin định kỳ năm 2018 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định:
+ Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (giai đoạn 2014-2016);
+ Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017;
+ Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017;
+ Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017;
+ Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2017.
Xem chi tiết tại đây

- Công bố thông tin định kỳ năm 2018 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định:
+ Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm 2015-2017;
+ Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017;
+ Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2017.
Xem chi tiết tại đây

Công khai kết quả hhoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ và tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào các doanh nghiệp năm 2015