Cập nhật lúc: 09:09:09 07/01/2019

Công khai Kết quả Mua sắm tập trung năm 2022. Xem chi tiết tại đây      Phụ lục

Công khai Kết quả Mua sắm tập trung năm 2021. Xem chi tiết tại đây

Công khai Kết quả Mua sắm tập trung năm 2020. Xem chi tiết tại đây

Công khai Kết quả Mua sắm tập trung năm 2019. Xem chi tiết tại đây

Công khai Kết quả Mua sắm tập trung năm 2018. Xem chi tiết tại đây

Công khai Kết quả Mua sắm tập trung năm 2017. Xem chi tiết tại đây