QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA SỞ TÀI CHÍNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:2837/QĐ-STC ngày 19/08/2016
 của Giám đốc Sở Tài chính)


NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương I
Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng.
1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, quan hệ công tác và trình tự giải quyết các công việc của Sở Tài chính: giữa Giám đốc với các Phó giám đốc; giữa Lãnh đạo Sở với Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở (sau đây gọi chung là Trưởng phòng thuộc Sở) và giữa Lãnh đạo phòng với cán bộ, công chức và người lao động.
2. Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Sở Tài chính và các tổ chức, cá nhân đến quan hệ công tác với Sở Tài chính có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung quy định tại Quy chế này.
Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Sở Tài chính.
1. Sở Tài chính làm việc theo chế độ thủ trưởng; giải quyết công việc theo đúng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 1649/QĐ-UB ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh Bình Định; tuân thủ trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tài chính và quy chế của cơ quan.
2. Đảm bảo tính hệ thống, cấp dưới phục tùng cấp trên. Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở phải chịu trách nhiệm chính về nhiệm vụ được phân công; cán bộ, công chức phải chịu trách nhiệm về công việc được giao.
3. Đảm bảo sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi phòng, cá nhân theo quy định hiện hành. 
4. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy năng lực và trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ lãnh đạo theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của tập thể Lãnh đạo Sở, các phòng thuộc Sở trong thực hiện nhiệm vụ.
5. Thực hiện cải cách hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả.
Chương II
TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 3. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Sở Tài chính.
Sở Tài chính giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định tại Quyết định số 1649/QĐ-UB ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính;
Điều 4. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Giám đốc.
1. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Giám đốc:
a) Giám đốc Sở Tài chính là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm cao nhất, phụ trách toàn diện và lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định;
b) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các vấn đề về quản lý, điều hành, cân đối ngân sách địa phương; về xử lý thu, chi ngoài dự toán ngân sách địa phương; sử dụng quỹ dự phòng, sử dụng quỹ dự trữ tài chính theo sự ủy quyền và phân cấp của UBND tỉnh;
c) Quyết định các biện pháp và tổ chức chỉ đạo thực hiện điều hành phương án thu, chi ngân sách địa phương và các nhiệm vụ trọng tâm của Sở trong từng thời kỳ; những vấn đề đột xuất mới phát sinh thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính;
d)  Phân công nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực hoạt động, công tác các thành viên trong Ban lãnh đạo Sở;
đ) Quyết định về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật; 
e) Chủ trì họp thường kỳ, đột xuất của Ban lãnh đạo Sở, các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác tài chính, ngân sách. Điều hành hoặc phân công các thành viên trong Ban lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ công tác của Sở Tài chính. Chủ tịch Hội Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn;
 g) Ủy quyền Phó giám đốc tạm điều hành một số công việc xét thấy cần thiết hoặc khi Giám đốc đi công tác, học tập thời gian dài;
2. Những vấn đề Giám đốc đưa ra tập thể Lãnh đạo Sở bàn bạc và Giám đốc xem xét quyết định bao gồm:
a) Các chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh;
b) Chương trình, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thuộc phạm vi quản lý;
c) Dự toán phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách của địa phương; định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương; chế độ thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật và tổng quyết toán ngân sách hàng năm trình Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh;
d) Chương trình công tác hàng năm của Sở Tài chính;
đ) Những vấn đề về thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, xây dựng mới, xây dựng lại chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các phòng thuộc Sở;
e) Khi cần thiết, Giám đốc có thể chỉ đạo, trực tiếp giải quyết công việc của các phòng thuộc lĩnh vực đã phân công cho các Phó giám đốc phụ trách. Trong trường hợp này, sau khi thực hiện xong, Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo lại Phó giám đốc phụ trách biết;
g) Những vấn đề khác khi Giám đốc thấy cần thiết, phải đưa ra bàn bạc tập thể trước khi quyết định;
3. Chủ trì các cuộc họp trực báo, hội nghị sơ kết, tổng kết, hội thảo, làm việc với các phòng thuộc Sở đối với những việc cần tham khảo trước khi quyết định.
4. Ký các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước quan trọng; các quyết định về công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ của Sở.
Điều 5. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Phó giám đốc:
1. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở:
a) Được Giám đốc uỷ quyền để giải quyết một số công việc cụ thể khác, nhưng không được uỷ quyền lại cho công chức cấp dưới;
b) Chủ động giải quyết công việc được phân công, nếu có liên quan đến lĩnh vực của Phó giám đốc khác phụ trách thì chủ động phối hợp để giải quyết. Trường hợp có vấn đề không thống nhất giữa các Phó giám đốc thì báo cáo Giám đốc quyết định;
c) Theo yêu cầu điều hành công việc trong từng thời gian, Giám đốc có thể điều chỉnh lại sự phân công công việc giữa các Phó giám đốc cho phù hợp;
2. Trong phạm vi lĩnh vực công tác được phân công, Phó giám đốc có nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Chỉ đạo các phòng xây dựng các đề án, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn triển khai các cơ chế chính sách trình cấp có thẩm quyền để ban hành theo quy định;
b) Tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chủ trương chính sách tài chính thuộc lĩnh vực phân công; phát hiện đề xuất những vấn đề cần đổi mới, sửa đổi về chính sách, chế độ, cơ chế điều hành;
c) Báo cáo, xin ý kiến Giám đốc để giải quyết kịp thời những chỉ đạo của cấp trên và những vấn đề về cơ chế chính sách  mới hoặc những vấn đề quan trọng, cần thiết khác mới phát sinh;
d) Giải quyết các vấn đề cụ thể phát sinh hàng ngày thuộc thẩm quyền của Phó giám đốc trong phạm vi nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công;
đ) Thay mặt Giám đốc ký các văn bản khi được Giám đốc ủy quyền và ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
Điều 6. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của các Trưởng phòng thuộc Sở.
1. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của các Trưởng phòng
a) Trực tiếp quản lý cán bộ, công chức trong phòng; phân công công việc hợp lý, phù hợp với trình độ, năng lực để cán bộ, công chức phát huy hết khả năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động theo quy định. Hàng năm tổ chức đánh giá và phân loại cán bộ theo phân cấp;
b) Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng xây dựng và thực hiện chương trình công tác tháng, quý, năm bảo đảm đáp ứng đúng theo yêu cầu về thời gian, chất lượng, hiệu quả công việc;
c) Phối hợp chặt chẽ với các phòng trong cơ quan để đề xuất xử lý các nhiệm vụ công tác được giao. Nếu có vấn đề chưa thống nhất, mới phát sinh thì kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở quyết định;
d) Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Phó giám đốc phụ trách lĩnh vực được phân công;
2. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Chánh Văn phòng:
Ngoài việc thực hiện công tác quản lý nội vụ của Văn phòng như các Trưởng phòng khác; Chánh Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ:
a) Tham mưu cho Giám đốc điều hành các mặt công tác về tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, kế toán tài vụ, hành chính quản trị và các chế độ khác đối với cán bộ, công chức Sở Tài chính;
b) Tổng hợp trình Lãnh đạo Sở và theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chương trình công tác của Sở; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện quy chế làm việc 6 tháng, tổng kết năm của Sở và các báo cáo khác theo yêu cầu của Giám đốc;
c) Giúp Giám đốc duy trì, chấp hành các nội quy, quy chế của cơ quan; theo dõi và đôn đốc các đơn vị thực hiện các quyết định, kết luận của Lãnh đạo Sở;
d) Thường trực Hội đồng thi đua Khen thưởng Sở, giúp Lãnh đạo Sở về công tác thi đua - khen thưởng;
đ) Chánh Văn phòng được ký các văn bản thừa lệnh của Giám đốc về việc nhắc nhở, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện chương trình công tác, chỉ đạo, kết luận của Giám đốc; giấy mời họp của cơ quan; giấy xác nhận, giấy giới thiệu quan hệ công tác với các cơ quan và theo ủy quyền của Giám đốc.
Điều 7. Trách nhiệm của cán bộ, công chức.
1. Mọi cán bộ, công chức phải nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuân thủ Luật Cán bộ, công chức, không làm những việc bị cấm theo quy định hiện hành; thực hiện đúng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, trung thực - cần kiệm - liêm chính - chí công - vô tư, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thủ trưởng cơ quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ của mình. 
2. Trong khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải phục tùng sự chỉ đạo, phân công của cấp trên. Đề xuất giải quyết công việc được giao theo đúng nguyên tắc, chế độ quy định hiện hành và phải chịu trách nhiệm cá nhân về các công việc đó. Nghiêm cấm cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác được phân công để ép buộc các cá nhân, đơn vị lựa chọn đối tác trong mua bán vật tư, hàng hoá, sửa chữa, xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.
3. Tất cả các công việc đều phải báo cáo thông qua Trưởng phòng (hoặc Phó trưởng phòng được ủy quyền khi Trưởng phòng đi vắng). Trường hợp khi thông qua Lãnh đạo Phòng nếu chưa có sự thống nhất mà có cơ sở xác định việc chỉ đạo của Lãnh đạo phòng không đúng quy định thì báo cáo trực tiếp với Lãnh đạo Sở để xem xét, chỉ đạo.
4. Tất cả các cán bộ, công chức có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế văn hóa công sở, sử dụng hợp lý thời gian làm việc tại cơ quan theo quy định tại Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và Quyết định số 2815/QĐ-STC ngày 18/8/2016 Ban hành Quy chế văn hóa công sở của Sở Tài chính tỉnh Bình Định.
 Điều 8. Quan hệ giữa các thành viên lãnh đạo Sở Tài chính
1. Quan hệ làm việc giữa Giám đốc với các Phó giám đốc:
- Giám đốc, các Phó giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc hàng ngày theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và theo chế độ Thủ trưởng.
- Đối với những vấn đề quan trọng, tập thể lãnh đạo Sở trao đổi, bàn bạc thống nhất trước khi quyết định. Trong trường hợp nếu còn có ý kiến khác nhau, Giám đốc quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định đó. 
2. Quan hệ làm việc giữa các Phó giám đốc:
- Là quan hệ phối hợp, các Phó giám đốc có trách nhiệm trao đổi ý kiến để giải quyết các công việc được phân công phụ trách. Đối với công việc liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Phó giám đốc khác thì phải chủ động phối hợp với Phó giám đốc đó để giải quyết; trường hợp cần có ý kiến của Giám đốc hoặc giữa các Phó giám đốc có ý kiến khác nhau thì báo cáo Giám đốc xem xét, quyết định.
- Trong trường hợp có sự điều chỉnh về phân công nhiệm vụ giữa các Phó Giám đốc thì các Phó Giám đốc phải chủ động phối hợp bàn giao nội dung công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan.
Điều 9. Quan hệ làm việc giữa lãnh đạo Sở với các phòng thuộc Sở
1. Lãnh đạo Sở chỉ đạo, điều hành hoạt động của các phòng thuộc Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng theo chương trình, kế hoạch công tác chung của Sở. 
2. Lãnh đạo Sở phụ trách phòng nào thì quyết định, giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công, trên cơ sở làm việc và chỉ đạo trực tiếp với lãnh đạo phòng đó.
3. Giám đốc, các Phó giám đốc định kỳ tháng, quý hoặc đột xuất (khi cần thiết) làm việc với lãnh đạo phòng được phân công phụ trách.
4. Khi Giám đốc hoặc Phó giám đốc phụ trách làm việc với Trưởng phòng thuộc Sở về nội dung công việc liên quan đến phòng nào thì cán bộ, công chức trực tiếp theo dõi, thực hiện công việc đó cùng tham dự, trừ trường hợp lãnh đạo Sở không yêu cầu.
5. Hàng tháng, Trưởng phòng có trách nhiệm cập nhật, báo cáo với lãnh đạo Sở bằng văn bản hoặc các hình thức khác về kết quả thực hiện và kế hoạch hoạt động của phòng mình thông qua cuộc họp trực báo hoặc trực tiếp (khi có yêu cầu).
6. Ngoài mối quan hệ thường xuyên nêu trên, Giám đốc có quyền làm việc trực tiếp với các lãnh đạo phòng và cán bộ, công chức thuộc phòng khi có công việc cấp thiết hoặc khi có yêu cầu.
Điều 10. Quan hệ công tác giữa các phòng thuộc Sở
1. Quan hệ công tác giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở là quan hệ phối hợp. Trưởng phòng thuộc Sở chủ trì giải quyết những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; nếu vấn đề có liên quan đến phòng, đơn vị khác thì phải phối hợp trao đổi ý kiến giữa các phòng, đơn vị có liên quan để thống nhất cách thức thực hiện nhiệm vụ chung do Giám đốc giao.
2. Trong các hoạt động phối hợp liên quan đến nhiều phòng: Lãnh đạo Sở chỉ định một phòng chủ trì làm đầu mối, các phòng khác có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin và chịu trách nhiệm về nội dung để Trưởng phòng chủ trì đó tổng hợp, đề xuất, bảo đảm sự thống nhất trong công tác chỉ đạo của Giám đốc Sở.
Điều 11. Quan hệ giữa lãnh đạo phòng với cán bộ, công chức thuộc phòng và của Sở Tài chính
1. Quan hệ giữa lãnh đạo các phòng thuộc Sở với cán bộ, công chức của phòng được giao quản lý là quan hệ chỉ đạo thực hiện. Lãnh đạo các phòng thuộc Sở chỉ đạo trực tiếp đối với cán bộ, công chức của phòng mình. Trường hợp cần thiết, lãnh đạo Sở chỉ đạo trực tiếp đối với cán bộ, công chức nghiệp vụ chuyên môn và sau đó cán bộ, công chức phải báo cáo lại cho Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng biết. 
2. Quan hệ giữa cán bộ, công chức trong Sở là quan hệ bình đẳng, phối hợp công tác để hoàn thành nhiệm vụ. Khi giải quyết công việc được giao, nếu có vấn đề gì không thống nhất về cách giải quyết, phải báo cáo Trưởng phòng hoặc trình lãnh đạo Sở xem xét, quyết định.
Chương III
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, HỘI HỌP

Điều 12. Chế độ làm việc của lãnh đạo Sở
1. Giám đốc căn cứ đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chương trình công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính trong từng thời kỳ để chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể của cơ quan làm cơ sở cho quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Giám đốc là người điều hành, chủ trì và kết luận mọi công việc có liên quan đến nhiệm vụ, công tác của Sở trong các cuộc họp lãnh đạo Sở; các Phó giám đốc chủ động giải quyết, chỉ đạo, điều hành những công việc thuộc lĩnh vực được phân công, phụ trách.
3. Khi giải quyết và quyết định các vấn đề quan trọng có tính cấp thiết hoặc do yêu cầu công việc, tập thể lãnh đạo Sở có thể họp đột xuất (do Giám đốc quyết định).
Điều 13. Chế độ giao ban, hội họp
Tất cả các cuộc họp phải chuẩn bị kỹ các nội dung, chương trình, thời gian, đối tượng, mới thực hiện, nhằm đảm bảo tính hiệu quả. Cuộc họp hàng tháng, 6 tháng và hằng năm hoặc bất thường của cơ quan phải ghi biên bản để lưu giữ đầy đủ nội dung cuộc họp, lưu theo dõi thông báo (biên bản) cuộc họp.
 1. Khi cần thiết, Giám đốc quyết định tổ chức họp với Trưởng các phòng thuộc Sở để xử lý công việc.
 2. Thực hiện giảm các cuộc họp không cần thiết. Những vấn đề mới phát sinh, những khó khăn, vướng mắc,... các phòng thuộc Sở phải báo cáo kịp thời Giám đốc, Phó giám đốc để xử lý ngay.
3. Định kỳ hàng tháng, Giám đốc chủ trì cuộc họp trực báo để kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các phòng thuộc Sở; đề ra kế hoạch công tác tháng tiếp theo nhằm đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất. 
4. Khi cần thiết, Giám đốc chủ trì cuộc họp trực báo với các phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đề xuất những biện pháp trọng tâm cho thời gian tiếp theo. 
5. Hội nghị cán bộ, công chức hàng năm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
6. Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể trong cơ quan tổ chức họp định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của Điều lệ và quy chế của tổ chức đoàn thể.
Điều 14. Đi công tác 
1. Đi công tác ngoài tỉnh:
- Giám đốc đi công tác ngoài tỉnh hoặc đi học tập, đi công tác dài ngày, nghỉ phép năm phải thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy chế của UBND tỉnh và có văn bản ủy quyền cho một Phó giám đốc điều hành nhiệm vụ của cơ quan trong thời gian Giám đốc đi vắng.
- Phó giám đốc, Trưởng, phó các phòng thuộc Sở đi công tác ngoài tỉnh phải báo cáo và được sự đồng ý của Giám đốc.
- Cán bộ, công chức thuộc các phòng chuyên môn đi công tác ngoài tỉnh do Trưởng phòng phân công và được Giám đốc đồng ý; nếu do công chức đề xuất phải báo cáo nội dung, thời gian làm việc và được sự đồng ý của Trưởng phòng và Giám đốc.
2. Đi công tác trong tỉnh:
- Phó giám đốc Sở đi công tác theo sự phân công của Giám đốc.
- Đối với lãnh đạo phòng và công chức đi công tác phải được sự đồng ý của lãnh đạo Sở; công chức đi công tác có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, điểm đến, thời gian làm việc và hoàn thành công việc được giao, khi về phải báo cáo kết quả cụ thể với lãnh đạo phòng và lãnh đạo Sở.
3. Việc cấp giấy đi đường:
Giám đốc ủy quyền cho Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng ký, cấp giấy đi đường cho cán bộ, công chức các phòng thuộc Sở đi công tác trong và ngoài tỉnh.
Điều 15. Quy định giải quyết nghỉ phép, ốm đau, thai sản, nghỉ giải quyết việc riêng
1. Cán bộ công chức cơ quan hàng năm được nghỉ phép tiêu chuẩn theo quy định của Luật Lao động.
  2. Cán bộ, công chức và Phó trưởng phòng thuộc Sở xin nghỉ việc để giải quyết việc riêng một ngày trở xuống phải báo cáo và được sự đồng ý của Trưởng phòng; Trưởng phòng và Phó giám đốc nghỉ việc riêng được sự đồng ý của Giám đốc; trên một ngày (theo quy định của Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội) phải báo cáo Giám đốc quyết định.
3. Cán bộ, công chức được nghỉ chế độ khác theo quy định tại Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội.
Các trường hợp nghỉ phép, nghỉ việc riêng, ốm đau, thai sản....cán bộ, công chức phải làm đơn được lãnh đạo phòng thống nhất và trình Giám đốc xem xét, quyết định (trừ trường hợp Giám đốc ủy quyền cho Phó giám đốc quyết định), đơn gửi Văn phòng Sở để theo dõi chung. Trong trường hợp cán bộ, công chức có lý do đặc biệt (tai nạn, thai sản,…) không kịp làm đơn, thì bản thân hoặc người thân của người xin nghỉ phải điện thoại xin phép lãnh đạo phòng và Giám đốc. Sau đó, phải bổ sung đơn xin nghỉ và gửi về Văn phòng Sở một bản để theo dõi.
Chương IV
CHẾ ĐỘ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 16: Công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
1. Giám đốc giao Chánh Thanh tra Sở tổ chức tiếp công dân; đề xuất các phương tiện, điều kiện cần thiết bảo đảm việc tiếp công dân; bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, kiến thức và am hiểu chính sách, pháp luật, có ý thức trách nhiệm làm công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở làm việc của Sở Tài chính. 
Việc tiếp công dân tại Sở Tài chính được tổ chức theo quy định hiện hành: Chánh Thanh tra Sở trực tiếp (hoặc bố trí thanh tra viên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ) tiếp công dân thường xuyên vào thứ sáu hàng tuần, thay mặt Giám đốc Sở tiếp công dân theo định kỳ vào ngày 24 hàng tháng; nếu các ngày tiếp công dân thường xuyên và định kỳ trùng vào ngày nghỉ theo chế độ (thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ, Tết) thì tổ chức tiếp vào ngày hôm sau liền kề. 
Ngoài tiếp thường xuyên và định kỳ, việc tiếp công dân còn được tổ chức khi có yêu cầu cấp thiết.
Việc tiếp công dân tại Sở Tài chính phải gắn với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra Sở và của Giám đốc.
2. Sở Tài chính có thể tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh từ các nguồn khác nhau: do tổ chức, cá nhân trực tiếp gửi đến (thông qua hộp thư góp ý của cơ quan, qua các buổi tổ chức tiếp công dân, ...); do đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cơ quan báo chí và các cơ quan khác chuyển đến; do tổ chức, cá nhân gửi qua dịch vụ bưu chính. Văn phòng Sở có trách nhiệm tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh từ tất cả các nguồn, vào sổ hoặc nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu trên máy tính để quản lý, theo dõi, đồng thời trình Giám đốc xem xét, có ý kiến chỉ đạo trước khi chuyển đến Thanh tra Sở xử lý.
3. Tất cả đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Sở Tài chính sau khi đã được Giám đốc xem xét, có ý kiến chỉ đạo đều chuyển đến Thanh tra Sở để phân loại, xử lý. Thanh tra Sở có trách nhiệm phân loại, đề xuất phương án xử lý đơn đúng quy định trình Giám đốc phê duyệt, giải quyết trong các trường hợp sau:
a) Đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc và đủ điều kiện thụ lý theo quy định thì thụ lý để giải quyết theo trình tự, thủ tục, thời gian quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc nhưng không đủ điều kiện thụ lý theo quy định thì trả lời cho tổ chức, cá nhân khiếu nại biết rõ lý do không được thụ lý (việc trả lời được thực hiện bằng văn bản). Không xem xét, giải quyết đối với đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không ghi ghi rõ ngày, tháng, năm, giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký; những nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không thực hiện bằng đơn hoặc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trực tiếp mà bằng thư điện tử; những nội dung tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới. 
b) Đơn khiếu nại, đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân khiếu nại, kiến nghị, phản ánh gửi đơn khiếu nại, đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại đến cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại (việc hướng dẫn được thực hiện bằng văn bản và chỉ thực hiện một lần). Đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc thì lập thủ tục chuyển đơn và các chứng cứ, tài liệu kèm theo (nếu có) đến cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo đồng thời thông báo cho người tố cáo biết kết quả xử lý đơn (việc chuyển đơn tố cáo và thông báo cho người tố cáo được thực hiện bằng văn bản và chỉ thực hiện một lần).
c) Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, các cơ quan báo chí hoặc các cơ quan khác nhận được và chuyển đến Sở Tài chính nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở thì lập thủ tục gửi trả lại đơn kèm theo các chứng cứ, tài liệu (nếu có) và thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đơn đến biết rõ lý do không thụ lý.
4. Thanh tra Sở có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, có trách nhiệm tiếp nhận, phân loại, đề xuất Giám đốc phê duyệt phương án xử lý đối với mọi đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo gửi đến Sở Tài chính. Đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc và đủ điều kiện thụ lý theo quy định thì Thanh tra Sở lập kế hoạch thực hiện quy trình thụ lý, giải quyết theo trình tự, thủ tục, thời gian quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trình Giám đốc xem xét, quyết định. Đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo mà nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Sở thì các phòng có trách nhiệm phối hợp, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của Thanh tra để Thanh tra Sở trực tiếp xem xét, kết luận, trình Giám đốc ra quyết định giải quyết.  
5. Vụ việc khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ, công chức thuộc các phòng của Sở thì Thanh tra Sở vẫn là đơn vị chủ trì thực hiện quy trình giải quyết từ bước thụ lý đơn; thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ đến việc xác minh, đánh giá thông tin, tài liệu, chứng cứ; kết luận nội dung khiếu nại, tố cáo và báo cáo, trình Giám đốc ra quyết định giải quyết. Văn phòng Sở và các phòng thuộc Sở có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện quy trình giải quyết.  
Chương V
MỐI QUAN HỆ VÀ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VỚI HĐND, UBND TỈNH, BỘ TÀI CHÍNH, CÁC SỞ, HUYỆN, THỊ XÃ,THÀNH PHỐ 
VÀ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC KHÁC
Điều 17. Mối quan hệ với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thực hiện theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc có trách nhiệm phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo tình hình công tác theo chế độ định kỳ và theo yêu cầu đột xuất với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Giám đốc có trách nhiệm phản ảnh vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, kiến nghị những vấn đề không phù hợp cần sửa đổi, bổ sung trong các quy định, trong chỉ đạo điều hành.
Điều 18. Mối quan hệ với Bộ Tài chính, các đơn vị trong hệ thống ngành tại địa phương.
1. Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài chính. Giám đốc có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác chuyên môn với Bộ Tài chính theo chế độ định kỳ và theo yêu cầu đột xuất.
2. Phối hợp với các đơn vị trong ngành tài chính tổ chức thực hiện tốt việc quản lý điều hành dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tại địa phương, thực hiện các chế độ chính sách tài chính trên địa bàn một cách thống nhất theo ngành từ Trung ương đến cơ sở.
Điều 19. Quan hệ với các sở, cơ quan thuộc tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố
1. Quan hệ phối hợp các sở, ban cơ quan thuộc tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách trên địa bàn. 
2. Trong phạm vi nhiệm vụ được phân công, Sở Tài chính được yêu cầu báo cáo tình hình và các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ phân công theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Khi giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan khác, nhất thiết phải hỏi ý kiến của Thủ trưởng cơ quan đó. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc tuy đúng thẩm quyền nhưng không đủ khả năng và điều kiện để giải quyết hoặc sau khi thảo luận còn có ý kiến khác nhau, Giám đốc phải chủ động làm việc với Thủ trưởng các cơ quan có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Điều 20. Mối quan hệ giữa Thủ trưởng cơ quan với Đảng ủy Sở.
1. Thủ trưởng cơ quan và Đảng ủy Sở bảo đảm và tạo điều kiện để cùng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Đảng ủy thường xuyên phản ánh với Thủ trưởng cơ quan ý kiến của đảng viên, quần chúng về việc thực hiện các chế độ, chính sách trong cơ quan.
2. Định kỳ 6 tháng, một năm hoặc đột xuất Thủ trưởng cơ quan báo cáo với Đảng uỷ về tình hình thực hiện các mặt công tác và những chủ trương, nhiệm vụ sắp tới của cơ quan để Đảng ủy thảo luận ra nghị quyết và lãnh đạo các chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức cơ quan triển khai thực hiện.
3. Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan phải thống nhất công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ; chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức Đảng khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong cơ quan.
4. Khi Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan có ý kiến khác nhau thì Thủ trưởng cơ quan quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định đó; đồng thời Đảng ủy và Thủ trưởng cơ quan báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Điều 21. Mối quan hệ với Ban chấp hành Công đoàn.
1. Thủ trưởng cơ quan phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức mỗi năm một lần theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Quy chế này. 
Khi có 2/3 cán bộ, công chức hoặc Ban chấp hành Công đoàn đề nghị hoặc Thủ trưởng cơ quan thấy cần thiết thì triệu tập họp cán bộ, công chức cơ quan bất thường. 
2. Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện mọi mặt để Ban Thanh tra nhân dân cơ quan hoạt động theo đúng pháp luật và bảo đảm cho Công đoàn thực hiện kiểm tra theo đúng Luật Công đoàn.
Điều 22. Quan hệ với cơ quan, tổ chức khác và công dân.
1. Trưởng các phòng trực thuộc chịu trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra cán bộ, công chức giải quyết công việc của công dân, tổ chức bảo đảm nhanh gọn, thuận tiện, đúng thẩm quyền theo quy chế quy định. Trường hợp đặc biệt, Trưởng phòng  xin ý kiến Giám đốc giải quyết.
2. Giám đốc xử lý nghiêm theo đúng pháp luật đối với những cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu, tham nhũng, vi phạm quy chế trong việc giải quyết công việc với tổ chức, công dân, lợi dụng việc phát ngôn, nhận xét, đánh giá tùy tiện, xúc phạm đến người khác.

Chương VI
CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO
Điều 23. Thông tin, báo cáo định kỳ tình hình, kết quả công tác, giải quyết những ý kiến chỉ đạo của cấp trên, đề nghị của đơn vị.
1. Các phòng thuộc Sở chấp hành nghiêm túc việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác tháng, quý, năm đảm bảo đúng thời gian, chất lượng với Lãnh đạo Sở thông qua Văn phòng Sở. 
2. Các phòng trực thuộc có trách nhiệm trả lời, tham mưu đề xuất với Lãnh đạo Sở trả lời cấp trên và các đơn vị khi có yêu cầu theo thời gian quy định. Nếu không có thời gian quy định, thì trong phạm vi 03 ngày làm việc (những vấn đề đơn giản) và 05 ngày làm việc (những vấn đề lớn, phức tạp) các phòng phải trình Lãnh đạo Sở trả lời; quá thời gian này mà không trả lời (hoặc không có lý do chính đáng) thì Trưởng phòng sẽ phải chịu trách nhiệm. 
Điều 24. Về cung cấp thông tin báo cáo
1. Báo cáo định kỳ 
a) Báo cáo tháng: các phòng thuộc Sở có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng và đề xuất nhiệm vụ công tác tháng tiếp theo trước 01 ngày họp trực báo gửi Văn phòng Sở. Văn phòng Sở tổng hợp trình lãnh đạo họp trực báo hàng tháng;
b) Báo cáo 6 tháng, năm: các phòng thuộc Sở gởi báo cáo về Văn phòng trước ngày 20/6 và Báo cáo tổng kết năm trước ngày 15/12 hàng năm.
2. Báo cáo chuyên đề, đột xuất 
a) Theo yêu cầu công tác, Giám đốc yêu cầu phòng lập báo cáo đột xuất theo hình thức chuyên đề. Trưởng phòng có trách nhiệm tổ chức soạn thảo đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nội dung, thời hạn đề ra;
b) Trường hợp các báo cáo có liên quan đến nhiều phòng thì phòng được giao chủ trì soạn thảo có quyền yêu cầu các phòng liên quan tham gia ý kiến, cung cấp thông tin; đồng thời phòng được yêu cầu có trách nhiệm tham gia, cung cấp đầy đủ thông tin, đúng thời gian cho phòng chủ trì soạn thảo;
3. Chế độ cung cấp thông tin
Khách đến làm việc với Sở để nắm thông tin liên quan đến ngành chỉ có Giám đốc hoặc Phó giám đốc được phân công mới cung cấp thông tin cho khách. Trường hợp nội dung thông tin khách yêu cầu, lãnh đạo Sở thấy có thể phân công cho Trưởng phòng liên quan cung cấp thì lãnh đạo Sở sẽ phân công cho Trưởng phòng liên quan cung cấp. Các phòng chỉ được cung cấp những thông tin theo yêu cầu đã cho ý kiến, không được cung cấp những thông tin mà Lãnh đạo Sở chưa cho ý kiến. 
Điều 25. Việc công khai thông tin.
1. Những việc sau đây sẽ được cơ quan thông báo công khai cho cán bộ, công chức được biết:
a) Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan;
b) Đề án, kế hoạch, báo cáo, chương trình công tác hàng năm, quý, tháng của cơ quan;
c) Dự toán và quyết toán kinh phí quản lý hành chính của cơ quan hàng năm;
d) Tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, chuyển ngạch, nâng ngạch và đào tạo, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động... cán bộ, công chức;
đ) Các vụ việc xử lý vi phạm trong cơ quan đã được kết luận; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan;
e) Nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan.
2. Tùy theo điều kiện thực tế của cơ quan sử dụng một trong các hình thức công khai sau:
a) Niêm yết tại cơ quan;
b) Thông báo trên trang Web của Sở;
c) Thông báo tại Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan;
d) Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể cán bộ, công chức cơ quan;
đ) Thông báo cho người phụ trách các bộ phận của cơ quan và yêu cầu họ thông báo đến cán bộ, công chức làm việc trong bộ phận đó;
e) Thông báo bằng văn bản cho Đảng ủy, Chi ủy, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong cơ quan.
Chương VII
THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
Điều 26. Thi đua, khen thưởng.
1. Lãnh đạo Sở và Công đoàn Sở tổ chức phát động phong trào thi đua hàng năm nhằm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan. 
2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở thực hiện tham mưu cho Giám đốc Sở khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các phòng và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm và qua các đợt thi đua.
Điều 27. Kỷ luật.
1. Đối với cán bộ, công chức: cán bộ, công chức nếu vi phạm Quy chế tùy theo mức độ sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
2. Đối với Giám đốc, Phó giám đốc và Trưởng các phòng trực tiếp quản lý và sử dụng cán bộ, công chức nếu để cán bộ, công chức đó vi phạm Quy chế thì tùy mức độ vi phạm mà xử lý theo quy định của pháp luật.
Chương VIII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 28. Quy chế này được phổ biến đến tất cả các phòng thuộc Sở, tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức trong Sở Tài chính tỉnh Bình Định được biết và tổ chức thực hiện nghiêm túc. 
Điều 29. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này khi có những quy định mới, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu Trưởng các phòng báo cáo kịp thời về Văn phòng Sở để tổng hợp, trình Giám đốc xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.                                                                                                                                                   GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                                      (đã ký)
                                                                                                                                               Lê Hoàng Nghi
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến