Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1721/STC-QLNS 15/07/2019 CV số 1721/STC-QLNS - 15/07/2019] V/v phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước khu vực III
830/BTC-KBNN 22/01/2018 Cv số 830/BTC-KBNN v/v hướng dẫn bổ sung mốt số nội dung của Mục lục NSNN
16098/BTC-CĐKT 28/11/2017 CV 16098/BTC-CĐKT ngày 28/11/2017 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn chuyển đổi số dư từ hệ thống tài khoản cũ sang hệ thống tài khoản mới
2505/STC-TH 16/09/2013 V/v triển khai thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê theo quy định Thông tư số 15/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính
49/2012/QĐ-UBND 20/12/2012 vv ban hành quy chế đấu giá quyền SDĐ để giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh
52/2012/QĐ-UBND 20/12/2012 V/v ban hành chính sách BT, HT và TĐC khi NN thu hồi đất trên địa bàn tỉnh BĐ
42/2012/QĐ-UBND 21/11/2012 vv BS đơn giá BT thiệt hại về nhà cửa, vật kiến trúc khi NN thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
41/2012/QĐ-UBND 21/11/2012 Ban hành bảng giá đất để tính thu tiền SDĐ,cho thuê đất, thuê mặt nước
3421/UBND-TH 10/09/2012 V/v chủ truong mua sắm tài sản nhà nước năm 2012
146/2011/TT-BTC 26/10/2011 Thông tư 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán NS và Tài chính xã