Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1854/HDLS-STC-SNN 19/06/2015 V/v Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ để ứng phó với hạn hạn trong sản xuất nông nghiệp và dân sinh vụ Hè Thu, vụ Mùa năm 2015
4295/QĐ-BTC 31/05/2011 V/v công bố tổ chức tư vấn định giá bị đình chỉ có thời hạn hoạt động cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa
4296/QĐ-BTC 30/05/2011 V/v công bố tổ chức tư vấn định giá bị loại ra khỏi Danh sách cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa
2272/QĐ-STC-TTr 05/11/2008 Về việc ban hành Quy trình thanh tra tài chính.