1. Quyết định số 2969/QĐ-STC ngày 30/08/2016 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Định về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

2. Quyết định số 320/QĐ-STC ngày 26/11/2018] của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Định Về việc hợp nhất phòng Tài chính doanh nghiệp và phòng Tin học và Thống kê thuộc Sở Tài chính. Xem chi tiết

3. Quyết định số 321/QĐ-STC ngày 26/11/2018] của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Định Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 2969/QĐ-STC ngày 30/8/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết