Cập nhật lúc: 09:09:09 07/01/2019

Quyết định số 199/QĐ-STC-VP ngày 12/8/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
( Xem )  Tải về

I. Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của Sở Tài chính:

1. Chính sách chất lượng. Xem chi tiết tại đây     Tải về

2. Mục tiêu chất lượng. Xem chi tiết tại đây   Tải về

3. Sổ tay chất lượng. Xem chi tiết tại đây  Tải về

II. Quy trình ISO:

1. Quy trình chung của Sở Tài chính. Xem chi tiết tại đây


2. Quy trình lĩnh vực Quản lý giá - Công sản. Xem chi tiết tại đây

3. Quy trình lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp - Tin học. Xem chi tiết tại đây