Cập nhật lúc: 09:09:09 01/07/2019

 Chính phủ:
 
  Nghị định 71 ngày 08/09/1998 - Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
  Quyết định 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 - Ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân

Bộ Tài chính:
 
  Thông tư 54/2006/TT-BTC ngày 19/06/2006 - Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước đối với cá nhân dân cư.
  Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 - Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính.
  Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 - Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
  Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/03/2005 - Hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.
  Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/03/2005 - Hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
  Thông tư số 29/1999/TT-BTC ngày 19/03/1999 - Hướng dẫn thực hiện công khai tài chánh đối các quỹ có nguốn thu từ các khoản đóng góp của Nhân dân.
  Thông tư số 83/1999/TT-BTC ngày 01/07/1999 - Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán Ngân sách Nhà nước.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định:

        Công khai Ngân sách tỉnh Bình Định:
        - Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013
        - Dự toán NSNN năm 2008

        - Quyết toán NSNN năm 2007

        - Công khai dự toán năm 2010 của tỉnh Bình Định (theo QĐ số 3234/QĐ-BTC ngày 21/12/2009 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính v/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2010)

        - Dự toán năm 2010 tỉnh Bình Định

        - Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 03/03/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2009

        - Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 03/03/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011
        
        - Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2010

        - Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2012