Cập nhật lúc: 07:45:00 12/01/2021

Báo cáo Ngân sách nhà nước năm 2023 dành cho công dân (dự toán NSNN đã được HĐND tỉnh quyết nghị). Xem chi tiết

Báo cáo Ngân sách nhà nước năm 2022 dành cho công dân (dự toán NSNN đã được HĐND tỉnh quyết nghị). Xem chi tiết

Báo cáo Ngân sách nhà nước năm 2021 dành cho công dân (dự toán NSNN đã được HĐND tỉnh quyết nghị). Xem chi tiết

Báo cáo Ngân sách nhà nước năm 2021 dành cho công dân (dự toán trình HĐND tỉnh). Xem chi tiết