Cập nhật lúc: 09:50:00 01/07/2019

- Kế hoạch phát động và triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính của Sở Tài chính giai đoạn 2021-2025”.   Xem chi tiết

- Kế hoạch truyền thông về cải cách hành chính nhà nước năm 2022.  Xem chi tiết

- Thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Xem chi tiết

-  Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Xem chi tiết    Phụ lục

- Kế hoạch truyền thông về cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của Sở Tài chính. Xem chi tiết

- Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025 của Sở Tài chính. Xem chi tiết

- Thông báo về việc khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính. Xem chi tiết     Phụ lục

- Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021. Xem chi tiết   Phụ lục

- Kế hoạch tuyên truyền phổ biến CCHC năm 2021. Xem chi tiết

- Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020. Xem chi tiết

- Kế hoạch tuyên truyền phổ biến CCHC năm 2020. Xem chi tiết

- Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019. Xem chi tiết

- Kế hoạch tuyên truyền phổ biến CCHC năm 2019. Xem chi tiết

- Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018. Xem chi tiết

- Kế hoạch tuyên truyền phổ biến CCHC năm 2017. Xem chi tiết

- KH thực hiện cải cách hành chính năm 2017. Xem chi tiết

- KH thực hiện cải cách hành chính năm 2016. Xem chi tiết

- Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4  về cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của Sở Tài chính. Xem chi tiết

- Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4  về Đăng ký giá, kê khai giá của Sở Tài chính. Xem chi tiết

- Hướng dẫn sử dụng Dịch vu công trưc tuyến: Cung cấp đoạn mã TABMIS. Xem chi tiết
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến