Cập nhật lúc: 09:50:00 07/01/2019

- Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính. Xem chi tiết

-Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 09/06/2023của UBND tỉnh Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính. Xem chi tiết

- Quyết định số  2062/QĐ-UBND ngày 09/06/2023 của UBND tỉnh Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính. Xem chi tiết

- Kế hoạch phát động và triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính của Sở Tài chính giai đoạn 2021-2025”.   Xem chi tiết

- Kế hoạch truyền thông về cải cách hành chính nhà nước năm 2022.  Xem chi tiết

- Thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Xem chi tiết

-  Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Xem chi tiết    Phụ lục

- Kế hoạch truyền thông về cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của Sở Tài chính. Xem chi tiết

- Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025 của Sở Tài chính. Xem chi tiết

- Thông báo về việc khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính. Xem chi tiết     Phụ lục

- Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021. Xem chi tiết   Phụ lục

- Kế hoạch tuyên truyền phổ biến CCHC năm 2021. Xem chi tiết

- Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020. Xem chi tiết

- Kế hoạch tuyên truyền phổ biến CCHC năm 2020. Xem chi tiết

- Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019. Xem chi tiết

- Kế hoạch tuyên truyền phổ biến CCHC năm 2019. Xem chi tiết

- Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018. Xem chi tiết

- Kế hoạch tuyên truyền phổ biến CCHC năm 2017. Xem chi tiết

- KH thực hiện cải cách hành chính năm 2017. Xem chi tiết

- KH thực hiện cải cách hành chính năm 2016. Xem chi tiết

- Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4  về cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của Sở Tài chính. Xem chi tiết

- Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4  về Đăng ký giá, kê khai giá của Sở Tài chính. Xem chi tiết

- Hướng dẫn sử dụng Dịch vu công trưc tuyến: Cung cấp đoạn mã TABMIS. Xem chi tiết