Công khai thông tin về nợ của chính quyền địa phương. (Lúc 14:04:00, ngày: 22/01/2020 GMT +7)

- Công bố thông tin về kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương năm 2020. Xem chi tiết  Phụ lục - Báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương 06 tháng đầu năm 2019. Xem chi tiết  - Công khai thông tin về nợ của chính quyền địa phương năm 2018. Xem tại đây  - Công khai thông tin về nợ của chính quyền địa phương năm 2017. Xem tại đây  Tải về - Báo cáo tình hình thực h...