Công khai thông tin về nợ của chính quyền địa phương. (Lúc 16:12:00, ngày: 24/12/2022 GMT +7)

- Công bố thông tin về tình hình thực hiện năm 2021 và kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương năm 2023.   Xem chi tiết    Phụ lục - Công bố thông tin về nợ chính quyền địa phương năm 2020 và 2022. Xem chi tiết   Phụ lục - Công bố thông tin về nợ của chính quyền địa phương năm 2019 và 2021. Xem chi tiết  Phụ lục - Công bố thông tin về kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phươn...