Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
38/2020/QĐ-UBND 21/07/2020 Quyết định Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định
71/2019/QĐ-UBND 19/12/2019 QĐ 71/2019/QĐ-UBND - 19/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh-N
63/2019/QĐ-UBND 17/12/2019 QĐ 63/2019/QĐ-UBND - 17/12/2019 Ban hành Quy định việc tổ chức thu phí, lệ phí và các khoản thu dịch vụ khác trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định
28/2019/QĐ-UBND 19/07/2019 QĐ 28/2019/QĐ-UBND - 19/07/2019 QĐ ban hành quy định một số mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh BĐ
29/2019/QĐ-UBND 19/07/2019 QĐ 29/2019/QĐ-UBND - 19/07/2019 QĐ quy định một số nội dung và mức chi từ ngân sách NN để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh BĐ
1608/QĐ-UBND 14/05/2019 QĐ ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống quản lý tiền lương
5775/BTC-KBNN 11/03/2019 CV số 5775/BTC-KBNN - 21/05/2019 vv sửa đổi, bổ sung công văn số 2728/BTC-KBNN ngày 11/3/2019
85/UBND-TH 11/01/2017 Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Luật THTK, CLP năm 2016
75/2016/QĐ-UBND 19/12/2016 Quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
642/UBND-TH 02/03/2016 v/v giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh